– Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.­­

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret gitt av Konkurransetilsynet noensinne. Konkurransedirektøren sier til NTB at dette er det største sakskomplekset tilsynet har hatt.

– Dette er det mest omfattende vi har hatt. Det er bare å se på gebyrets størrelse. Vi har aldri gitt et gebyr i den størrelsesorden før, sier han og legger til at boten står i forhold til graden av alvor og omsetningen i markedet.

Grovt brudd

– Husk at det Telenor gjorde her, var at de når det tredje nettet var i en kritisk fase, bevisst prøvde å redusere utbyggingen av et tredje nett som kunne ført til mer konkurranse.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese viste på pressekonferansen til Telenors dominerende rolle i det norske mobilmarkedet og kalte overtredelsen et grovt brudd.

– Det har lenge vært ønskelig å øke konkurransen i dette markedet. Derfor har et tredje mobilnett vært viktig. Telenors dominerende stilling gir dem et særlig ansvar. Men det de gjorde, var å legge hindringer i veien for tiltakene som skulle føre til økt konkurranse, sa han.

Endret avtale

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett. I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

– Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften ble ikke Network Norway kvitt med økt bruk av eget nett. Dette fjernet insentiver til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet, sier Nese.

Tilsynet fant det bevist at vilkår i tilgangsavtalen fra Telenors side bevisst ble utformet for å stanse Network Norways videre investeringer i det tredje nettet.

Reaksjon fra ESA og Nkom

Etter en razzia i Telenors hovedkontor i 2012, der representanter fra EFTAs overvåkingsorgan ESA deltok, har tilsynet gjennomgått databeslaget og tatt opp forklaringer.

ESA konkluderte med at Telenor hindret konkurransen for mobiltjenester til norske brukere, og sendte et brev med innsigelser til konsernet.

– ESAs undersøkelse av Telenor er uavhengig av den i Konkurransetilsynet og påvirkes derfor ikke av dagens gebyr i Norge. Vi undersøker andre forhold, sier ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen til NTB.

– Vår foreløpige konklusjon er at Telenor har hindret konkurransen i markedet for mobiltjenester. Dersom ESA får bekreftet de foreløpige konklusjonene, kan Telenor bli ilagt en bot også fra oss, sier Mathisen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener også at det har vært alvorlige konkurranseproblemer, og at avgjørelsen understreker behovet for at mobilmarkedet følges opp både gjennom Nkoms sektorregulering og etter konkurranseloven.

Uenig i vedtaket

I en børsmelding sier Telenor at de er uenig i at konkurranseloven er brutt ved at de gunstige vilkårene Telenor tilbød Network Norway for bruken av Telenors nett, kunne begrense Network Norways utbygging av eget mobilnett.

– Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenig i at vi har brutt konkurranseloven, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge i børsmeldingen.

Vedtaket kan klages inn for Konkurranseklagenemnda og senere til domstolene innen seks måneder.

– Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen.

Søgård sier til NTB at Konkurranseklagenemnda har seks måneder på seg etter en klage til å avgjøre om de opprettholder vedtaket eller endrer det.