De siste seks årene har 7400 forsikringskunder kontaktet kontoret etter skader på motorvogner, først og fremst bil.Bare i fjor ble det meldt 1134 slike saker til Forsikringsklagekontoret (FKK), viser foreløpige tall. FKK er et nøytralt tvisteløsningsorgan.Kontoret hjelper forsikringskunder med gratis juridisk bistand i klagesaker, og er basert på en avtale mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet og NHO.Saker som ikke finner sin løsning, kan tas videre til Forsikringsskadenemnda. FKK er sekretariat for nemnda, som i fjor behandlet 53 tvister knyttet til skader på motorvogner.Klagerne fikk medhold i 20 av sakene, tilsvarende 38 prosent.Avkortingsnemnda, en annen klagenemnd, behandler saker hvor selskapet mener at forsikringstakeren har opptrådt uaktsomt. I saker som omhandlet motorvogner fikk 13 av 29 klagere medhold her i fjor.Nemndenes uttalelser er rådgivende, men følges som regel av selskapene.Juridisk rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet sier at det like greit å ta saken direkte opp med klagekontoret dersom du er uenig med et vedtak i forsikringsselskapet.— Da får du en nøytral gjennomgang av saken, sier Skofteland.