Breivik tapte ankesaken, setter kursen for Strasbourg

Anders Behring Breivik gir seg ikke med tapet i lagmannsretten. Massedrapsmannen tar soningssaken til topps i rettsvesenet, og har allerede kurs for Strasbourg.

– Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Breiviks advokat, Øystein Storrvik, da han møtte pressen etter at dommen i menneskerettighetssaken var forkynt onsdag.

Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn Anders Behring Breivik. Likevel får staten fullt medhold i at soningsforholdene den terrordømte massedrapsmannen er underlagt, er innenfor de rammene menneskerettigheten setter.

– Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet. Sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet, heter det i dommen.

Storrvik understreker at Breivik har sonet fem og et halvt år uten å møte noen andre innsatte.

– Det er en terskel for brudd. Lagmannsretten mener den terskelen ikke er nådd. Det er jeg uenig i, sa han.

Slipper trolig inn

Det er mye som taler for at Høyesteretts ankeutvalg vil slippe inn anken, ifølge flere eksperter. Saken er prinsipielt viktig og har betydning utover seg selv.

– Det blir vanskelig for dem å ikke ta denne saken. Selv om det politisk sett er en vanskelig sak, må Høyesterett også ta slike saker, sier jussprofessor Mads Andenæs til NTB.

Skulle også Høyesterett gi staten medhold, vil saken bli klaget inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Breivik var godt forberedt på nederlaget i lagmannsretten, og forbereder seg på en tilsvarende konklusjon i Høyesterett, poengterer Storrvik.

Professor i menneskerettigheter Kjetil Larsen tror Høyesterett vil falle ned på samme konklusjon.

– Dommen i lagmannsretten er ikke overraskende. De rettslige vurderingene er korrekte og samsvarer med det jeg selv har tenkt, sier han til NTB.

Fortsatt farlig

Lagmannsretten mener Breivik fortsatt framstår som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers og anser ham som en fortsatt svært farlig mann. Selv om han har gitt uttrykk for at han ikke lenger er tilhenger av bruk av vold, er dette standpunktet ikke knyttet til anger eller begrunnet med etiske overveielser, og dermed ikke tillagt vekt.

– Breivik er fortsatt ansett å ha både dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Hans alminnelige helsetilstand og væremåte fremstår som lite endret på tross av meget langvarig fengselsopphold med svært omfattende sikkerhetstiltak. Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten.

Det er ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig mental sårbarhet, konkluderer dommerne.

– Bred helhetsvurdering

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener dommen gir oppreisning til Kriminalomsorgen og fengselsvesenet.

– Lagmannsretten har anlagt den brede helhetsvurderingen som menneskerettighetsdomstolen tar utgangspunkt i og har lagt vekt på andre sider ved soningen. Det at han soner alene, er ikke alvorlig nok, sa regjeringsadvokaten.

Jussprofessor Andenæs er derimot ikke like imponert. Han mener dommen inneholder flere svakheter, og peker blant annet på at lagmannsretten ikke klargjør hvor grensen for menneskerettsbrudd under soning går.

– Retten har tatt for lett på den nedre grensen. Det blir for gunstig for staten, sier han.

– Det ser ut som om de vurderer behovet for sikkerhetstiltak opp mot Breiviks person. Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene, sier Andenæs.

Lettelse i AUF

Breivik ble dømt til 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept. AUF-leder Mani Hussaini sier han er lettet over dommen.

– I dag går mine tanker til de virkelige ofrene for terroristens handlinger. Alle som mistet sine barn, foreldre og venner. Vi er tilhengere av rettsstaten, og derfor har vi respektert at denne saken har kommet for retten.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.

– Det er kriminalomsorgens oppgave å fortløpende vurdere innsattes soningsforhold. Det vil de også gjøre i dette tilfellet, sier Amundsen.