Tallene kom fram i en undersøkelse Justisdepartementet foretok i fjor, og har ført til at Storberget er veldig opptatt av å sette en stopper for familievolden.-1.300 er et høyt tall, men vi hører sjelden om det av den enkle grunn at verken barna selv eller andre forteller om det. Den delen av kriminaliteten som skjer i nære relasjoner er fortsatt en av de virkelig store utfordringene for justissektoren, sier Knut Storberget.

I 2007 la regjeringen fram handlingsplanen «Vendepunkt» mot vold i nære relasjoner, og nå ønsker Storberget å trappe opp dette arbeidet ytterligere.

Fredag trer en lovendring i kraft som gir politi og påtalemyndighet plikt til å etterforske når barn under 18 år dør plutselig, en endring som Storberget mener er et viktig ledd i arbeidet mot å avdekke vold og overgrep mot barn.

I dette arbeidet er også et forslag om en ny type straff for ungdom mellom 15 og 18 år som skal erstatte fengselsstraff, et viktig element. (©NTB)