Norges Bondelag la torsdag fram en utviklingspakke for landbruket som skal bidra til investeringer, rekruttering og optimisme.

Jordbruksoppgjøret

Utviklingspakka skal fremmes som en del av kravene foran årets jordbruksoppgjør der fordeling av melkekvoter kommer til å bli en av sakene.

Forhandlingene om jordbruket innledes med overlevering av kravene til staten omkring 25. april. Statens tilbud ventes om lag en uke senere.

-Både statsminister Kjell Magne Bondevik og landbruksminister Sponheim bør se mulighetene som ligger i forslagene. Dette er en billig måte å bidra til å spre optimisme og bidra til at de unge går inn i landbruket, sa hun.

Bondelaget foreslår etablering av et nytt utviklingsfond som skal sørge for rentefrie og rentebærende lån til bøndene. Bøndene bør gjennom denne ordningen sikres tilgang på kapital på om lag 1 milliard per år, mener Bondelaget.

Lån til landbruket

-Vi ber altså ikke om tilskudd, men om lån på 1 milliard til å bygge opp norsk landbruk, sa Værdal.

Bondelaget foreslår videre etablering av en spareordning for jordbruket, investeringstilskudd til tradisjonelt jordbruk og endrede avskrivningsregler. Bondelaget mener ordningen med etableringstilskudd ved generasjonsskifte på en gård bør styrkes.

-Ordningene vil samtidig sette bøndene i stand til å møte skjerpede offentlige krav, blant annet til dyrehelsa, sa hun.

Dessuten trenger bøndene hjelp til å øke den økologiske produksjonen som markedet etterspør.