Resultatinformasjonen som skal belyse NSBs måloppnåelse mangler, eller har store svakheter. Dette svekker departementets mulighet for kontroll og oppfølging, og departementet får kritikk for ikke å ha sørget for å få tak i all relevant informasjon. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved avtaleverket mellom NSB og departementet, og om Samferdselsdepartementet er i stand til å fylle sitt oppfølgingsansvar, skriver Dagsavisen.I tillegg mener Riksrevisjonen at alle driftsavvikene til NSB de siste årene har medført at jernbanens rolle blir undergravd. I perioden 1997 til 2001 fikk NSB bevilget 4,65 milliarder kroner for å støtte opp om ulønnsomme togstrekninger. I den samme perioden sank passasjertallet, og også på punktligheten og antall innstillinger lå NSB dårligere an i 2002 enn i 1998. Det var bare 10 prosent av avvikene som skyldes værforhold eller driftsuhell.

Det er dermed grunn til å stille spørsmål ved om jernbanen kan bidra til å realisere målet om avlastning av persontrafikken på veinettet i de områder og de tidsrom det er særlig behov for dette, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Vi har hatt en nedgang i passasjerer, og det vil medføre en reduksjon i personkilometer. Når det gjelder punktlighet fram til 2002 er nok det riktig, men ikke for 2003. Den er dog lavest i Oslo-området hvor kapasiteten er overbelastet, men også her er den i bedring, sier konsernsjef Einar Enger i NSB.

Enger mener NSB sliter med at det investeres for lite i infrastruktur som dobbeltspor, og at andre transportører har kapret mange kunder de siste årene.