Direktoratet mener en eventuell bygging av et stort vindkraftverk på Frøya vil bli en for stor belastning for landskap og miljø i en region som allerede er sterkt berørt av vindkraft, heter det. Direktoratet har vurdert en søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderKraft om konsesjon til et vindkraftverk med 63 turbiner på Frøya.DN mener det ikke er nok å se isolert på virkningene av det aktuelle vindkraftverket, men at man også må vurdere hvor stort utbyggingsomfanget bør være langs kysten av Midt-Norge. DN skriver at landskapet i kystregionen er i ferd med å skifte karakter og identitet fra småskala kystlandbruk til et landskap preget av vindmøller.

Direktoratet mener det mangler en nasjonal arealpolitikk for vindkraftutbygging. DN bemerker at det er gitt konsesjon for ett og ett anlegg, dermed får man ikke sikret at det er de beste prosjektene som blir prioritert, og heller ikke vurdert den samlede virkningen innenfor regionene. (©NTB)