KRISTIANSAND: Norske industriledere melder om svakere vekst i produksjonsvolumet. Det viser det siste konjunkturbarometeret fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Konjunkturbarometeret for industrien antyder en avmatning i konjunkturforløpet, men foreløpig holder produksjonsvolumet og sysselsettingen frem med å stige. Veksten i ordretilgangen viser tegn til å flate ut. En økning i tallet på industriledere som oppgir etterspørsels— og konkurranseforhold som begrensende faktorer for produksjonen, underbygger dette resultatet, ifølge SSB.

Dyrere

Utviklingen reflekteres ikke i markedsprisene som fortsatte å øke i 1. kvartal. Høyere kostnader er sannsynligvis en medvirkende årsak til prisoppgangen. Antall arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen er om lag det samme som for ett år siden. Ressursvansker utgjør fortsatt en stor utfordring for industrien, men situasjonen synes å være mindre prekær enn i 2007. Høyere grad av automatisering som en følge av et økt investeringsnivå i industrien er trolig en medvirkende årsak til dette, mener SSB.

Generelle utsikter på kort sikt (2. kvartal 2008) vurderes som positive. Forventning om økt produksjon og bedrede markedspriser støtter dette resultatet.

Ordrereserven faller

Produsenter av innsatsvarer (treforedling, kjemisk industri, metallindustri osv) melder om moderat vekst i produksjonsvolum og sysselsetting. Samlet ordrebeholdning minker for andre kvartal på rad. Fallende ordretilgang i eksportmarkedet synes å være hovedårsaken til dette, men det er også signaler om negativ utvikling i hjemmemarkedet. En økning i tallet på industriledere som oppgir manglende etterspørsel som en begrensende faktor for produksjonen, støtter disse resultatene, skriver SSB.

Dollarstupet svir

Fortsatt registreres det merkbar vekst i hjemmemarkedsprisene, mens eksportprisene fortsetter å falle. Antakelig skyldes dette en kombinasjon av svekkede konjunkturer og en kraftig nedgang i dollarkursen gjennom siste halvdel av 2007 og inn i 2008. Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting beregnes til 84 prosent i 1. kvartal 2008. Antall arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen er det samme som for ett år siden, ifølge SSB.

Negative bedriftsledere

SSB har en fortsatt positiv utsikt for kommende kvartal. Men denne oppfatningen dels nå av færre og færre bedriftsledere. SSB registrerer heller ikke noen stor vilje til å justere opp vedtatte investeringsplaner. SSB mener at svekkede markedsforhold det siste halvåret er en sannsynlig årsak til dette.

Suveren ordrebok

Produsenter av investeringsvarer (metallvarer, maskinindustri, plattformer og skipsverft med flere) melder om nok et kvartal med solid vekst i produksjonsvolum og sysselsetting. Ordretilgangen er fortsatt sterk, og samlet ordrebeholdning viser et nivå som tidligere har vært ukjent her til lands. En vedvarende styrking av markedsprisene reflekterer denne utviklingen. Tallet på industriledere som oppgir at mangel på kvalifisert arbeidskraft virker begrensende på produksjonen, er noe lavere enn på samme tid i fjor. Det er vanskelig å gi noen god forklaring på dette, men en høyere grad av automatisering samt bortsetting av deler av produksjonen til utlandet kan være mulige årsaker, tror SSB.

Økte matpriser

Produsenter av konsumvarer (næringsmiddelindustri, forlagsvirksomhet, farmasøytisk industri med flere) melder om svakere vekst i produksjonsvolumet. En mer moderat økning i innenlandsk etterspørsel forklarer denne utviklingen. Markedsprisene fortsetter å stige både i hjemme— og eksportmarkedet. Sterk prisvekst innenfor næringsmiddelindustrien synes å være en medvirkende årsak til dette.