Avgjørelsen er tatt etter at Høyesterett den 7. november opphevet Oslo tingretts dom og Borgarting lagmannsretts kjennelse, der Waagaard ble dømt til 30 dagers fengsel for å ha kastet en bløtkake i nakken på statsråd Kristin Halvorsen på hennes første dag som finansminister.Førstestatsadvokat Marit Bakkevig påpeker i en pressemelding at Høyesterett fant det usikkert hva domstolen hadde funnet bevist når det gjaldt tiltaltes subjektive skyld. Høyesterett fastslo imidlertid at handlingen — «den legemsfornærmelse det er å kaste en kake på finansministeren» - rammes av straffelovens paragraf 99, hvis kravet til subjektiv skyld er oppfylt.

— Viktig avklaring«Påtalemyndigheten ser det som en meget viktig avklaring», heter det.

Begrunnelsen for å gi påtaleunnlatelse er den tid som har gått siden handlingen skjedde.

«Det straffbare forhold fant sted 18. oktober 2005. Dersom saken nå skulle bringes inn for tingretten for ny behandling. ville tidsforløpet medføre at påtalemyndigheten måtte nedlegge påstand om betinget fengsel», skriver Bakkevig i pressemeldingen fra Oslo statsadvokatembeter.

— Anses bevistRiksadvokatens avgjørelse innebærer at påtalemyndigheten anser det bevist at tiltalte har utvist den nødvendige skyld. «Dersom tiltalte ønsker skyldspørsmålet prøvet for domstolene kan han kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten», heter det i pressemeldingen.

John Waagaard og hans advokat Harald Stabell har ikke vært tilgjengelig for å gi noen kommentar til NTB (©NTB)