For det første er Stoltenberg uenig i at FHI skal ha vært tilbakeholdne til inngripende tiltak i en større pakke 12. mars 2020. Hun peker på at FHI tok selv initiativ til en større pakke 10. mars.

– Vi kjenner oss heller ikke igjen i beskrivelsen av at Folkehelseinstituttet skal ha gått ut over sin rolle. Smittevernloven sier blant annet eksplisitt at FHI skal gi råd, og ikke bare produsere kunnskap. Men vi skal se nærmere på omtalen av dette i rapporten før jeg kan utdype dette nærmere, sier Stoltenberg.

– Betryggende

Hun mener ellers at rapporten fra koronakommisjonen gir en grundig og god vurdering av håndteringen av pandemien det siste året.

– Det er betryggende at hovedkonklusjonen til kommisjonen er at håndteringen i hovedsak har vært god. Det er vi enige i. Kommisjonens hovedbudskap er viktige, sier Stoltenberg.

Siden hun ennå ikke har lest hele rapporten, mener hun at det er for tidlig å uttale seg om detaljene i den.

– Men med utgangspunkt i pressekonferansen og hovedbudskapet er problemstillingene kommisjonen har sett på, sentrale, og konklusjonene vesentlige, sier Stoltenberg.

Viktig å fortsette evalueringen

Hun mener det er viktig at kommisjonen også er bedt om å fortsette evalueringsarbeidet og levere en sluttrapport senere, siden pandemien ennå ikke er over.

– Det er viktig å fortsette evalueringen. Svært mye av arbeidet og håndteringen er forbedret og skal fortsatt forbedres fremover. En sluttevaluering vil gi et mer helhetlig og endelig bilde, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Guldvog: Beslutninger ble tatt under sterkt tidspress

Vurderingene om å stenge ned landet da pandemien rammet, var gode, men ble tatt under sterkt tidspress, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Guldvog sier til VG helsemyndighetene ideelt sett skulle hatt bedre tid på seg til å gjøre sine vurderinger.

Koronakommisjonen påpeker at det var en uklar rollefordeling mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i begynnelsen av pandemien.

– Vi hadde litt ulike syn på hvilke tiltak vi skulle møte pandemien med. Da vi så at det var behov for beslutninger, kom det nokså brått på, sier han.