Rikslønnsnemnda avsa tirsdag kveld sin kjennelse etter streiken i private sykehjem som gikk til tvungen lønnsnemnd før jul. Streiken omfattet 63 privat ansatte hjelpepleiere og andre medlemmer av Norsk Helse— og Sosialforbund (NHS) og Norsk Kommuneforbund (NKF) ved fem private sykehjem og to trygghetsalarmsentraler.NHS og NKF krevde at de ansatte ved private konkurranseutsatte sykehjem skal ha de samme vilkår for lønn, pensjon og arbeidstid som ved de offentlige institusjonene. Det ga brudd i tarifforhandlingene. Motparten, Servicebedriftenes Landsforening (SBL) ville at en del av lønnen skulle avtales lokalt.

Rikslønnsnemnda tar SBLs påstander til følge. De streikende hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne oppnådde ikke mer enn de ble tilbudt av Servicebedriftenes Landsforening (SBL) før streiken.