Registeret ble opprettet 1. juli 2009. Ved å reservere seg kan folk si nei til at biologiske prøver, for eksempel blodprøver, som blir tatt ved rutineundersøkelser, blir brukt til forskning. For å reservere seg må man sende skriftlig brev, skriver Vårt Land.– Hvis informasjonen hadde vært bedre tror jeg atskillig flere hadde reservert seg, sier Njål Idsø, leder av brukerutvalget i Helse Vest. Personvernombud Heidi Thorstensen ved Oslo universitetssykehus advarer mot at pasienter ikke mottar viktig informasjon om ordningen. – I høringene for loven sier man ingenting om hvordan man skal nå ut til landets borgere med informasjon om denne retten. Reservasjonsrett kan lett bli et alibi for personvern. Jeg stiller spørsmål ved om generell informasjon er tilstrekkelig, sier hun.

Folkehelseinstituttet administrerer registeret. Men Folkehelsa har ikke oversikt over hvem som har ansvar for å informere folk om ordningen. Norsk overlegeforening mener legene har informasjonsplikt.

Helse— og omsorgsdepartementet vil nå vurdere om det er behov for å vurdere reservasjonsretten og innføre et system som bedre ivaretar personvernet, opplyser statssekretær Ragnhild Mathisen. – Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor relativt få reserverer seg, sier hun.

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie (H) mener informasjonen om retten til å reservere seg må bli lettere tilgjengelig. – Jeg får mistanke om at det ikke er nok informasjon. De fleste av oss ønsker å bidra positivt til forskning, men det rokker ikke ved at man har rett til å reservere seg, sier Høie. (©NTB)