Det kommer fram i en vurdering som ble offentliggjort tirsdag.

«Det klare utgangspunktet», skriver lovavdelingen, «må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef.»

Finansdepartementet når samme konklusjon i sine vurderinger.

Nært vennskap

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg er sammen med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache de to som reelt sett kjemper om å bli ny sjef for Norges Bank.

Det har tidligere vært antatt at en ny sjef vil bli utnevnt i statsråd fredag denne uken, men ifølge Aftenposten avvises dette nå av Finansdepartementet. Det er ikke kjent når beslutningen blir tatt.

I forbindelse med at Stoltenberg har søkt stillingen, ba Finansdepartementet 20. desember lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere habilitetsspørsmål som eventuelt vil kunne oppstå dersom Jens Stoltenberg utnevnes.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har selv erklært seg inhabil i utnevnelsen på grunn av sitt nære vennskap med Stoltenberg.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato. Han har tidligere vært både statsminister og partileder i Ap og har spilt en viktig rolle i Støres politiske karriere.

Spørsmål om personlige fordeler

I vurderingen skriver lovavdelingen at det er vanskelig å se at Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef «vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes».

Lovavdelingen understreker likevel at det ikke kan utelukkes at Stoltenberg vil være inhabil i konkrete saker.

«Dersom avgjørelsen ikke utgjør særlig fordel, tap eller ulempe for Jonas Gahr Støre personlig, antar vi imidlertid, i tråd med vurderingene over, at inhabilitet kun vil være aktuelt i helt spesielle situasjoner der særskilte omstendigheter gjør seg gjeldende i den aktuelle saken», heter det i vurderingen.

Rolleforståelse viktig

Finansdepartementet har i tillegg offentliggjort et notat med foreløpige vurderinger som departementet selv har gjort av Stoltenbergs habilitet.

Der er konklusjonen at Stoltenbergs relasjon til Arbeiderpartiet gjennom tidligere verv og roller i partiet, samt vennskapet med nåværende arbeiderpartileder og statsminister Støre, «ikke vil føre til at han ofte eller systematisk vil være inhabil i de saker som er til behandling i Norges Bank».

Finansdepartementet legger likevel til at god rolleforståelse fra Stoltenbergs side «kan være av betydning».

Styringsrenten i spill

I Finansdepartementets notat påpekes det også at det aldri helt kan utelukkes at det kan oppstå situasjoner der Arbeiderpartiet har en interesse i avgjørelser i Norges Bank.

«Et stilisert eksempel er at Arbeiderpartiet kan ha interesse i at styringsrenten settes ned, for å øke partiets gunst hos velgerne», skriver Finansdepartementet i notat, som antyder at dette kan være spesielt relevant hvis rentebeslutningen er kontroversiell og skjer i forkant av et valg.

«Etter vår vurdering skal det likevel mye til at det er en slik direkte sammenheng mellom styringsrenten og et partis oppslutning», fastslås det.