Det kommer fram i en avgjørelse fra Høyesterett torsdag.

En gruppe nordmenn med hytte i Sverige gikk i desember 2020 til søksmål mot staten fordi det ble innført krav om karantene ved innreise fra utlandet til Norge. Hytteeierne mente at restriksjonene i covid-19-forskriften, ikke var forankret i smittevernloven, og at regjeringen manglet faglig begrunnelse. De mente også at det skulle vært gjort mer omfattende unntak for dem så lenge de unngikk kollektivtransport og ikke hadde nærkontakter i Sverige.

De mente dessuten at karanteneplikten var i strid med menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Gir støtte til staten

Høyesterett slår fast at det fra starten av pandemien var godt begrunnet med færrest mulig unntak fra reglene om innreisekarantene, og at staten senere kunne legge vekt på risikoen for manglende etterlevelse av eventuelle unntak.

Høyesterett mener også at tiltakene grep inn i retten til respekt for hjemmet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

– Disse rettighetene var likevel ikke krenket, fordi inngrepene var berettigede, skriver Høyesterett.

Høyesterett har likevel kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader, fordi saken reiser prinsipielle spørsmål om hvor langt myndighetene kan gå i å gjennomføre inngripende tiltak overfor privatpersoner i en ekstraordinær situasjon.

Tapte i tingretten, vant i lagmannsretten

I alt eier norske innbyggere rundt 12.400 hytter i Sverige.

Hytteeierne vant i februar i fjor saken i Oslo tingrett, men staten anket. I juni i fjor tapte hytteeierne i Borgarting lagmannsrett.

Høyesterett slår fast at det var behov for å få prøvd saken i landets øverste domstol, til tross for at karantenereglene ikke gjelder lenger.