Ola Borten Moe ble gjenvalgt som første nestleder på Sps landsmøte i Haugesund i ettermiddag. Noen i landsmøtesalen ønsket fortsatt å vise en liten protest mot nestlderen, som det stormet rundt i fjor.

Han ble gjenvalgt md 246 stemmer. 28 stemte blank, skriver Aftenposten.no.

— Jeg er veldig glad. Det var alt han ville si til Aftenposten rett etter valget. Han ønsket ikke å kommentere det forholdsvis høye antallet blanke stemmer.

Vant til å få blanke stemmer

Borten Moe berget så vidt nestlederstillingen i fjor.

Han ble den gang beskyldt for å være både solospiller og egenrådig, og for å ha bidratt til å gjøre lederveret vanskelig for daværende leder Liv Signe Navarsete. Hele fjor vinter ble preget av den bitre personkonflikten mellom Borten Moe og Navarse. Striden endte med at Navarsete kastet kortene, og Sp innkalte til ekstraordinært landsmøte.

Borten Moe, som er både populær og omstridt i Sp, er etter hvert blitt vant med å få blanke stemmer i Sp. Han fikk også 20 blanke stemmer på landsmøtet i 2013. Andre nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim, som ble valgt inn som ny i ledertrioen på det ekstraordinære møtet i fjor, ble også gjenvalgt. Hun fikk 14 blanke stemmer.

Populær leder

Oppslutningen om partilederen i Sp er langt større.

Ola Borten Moe og Anne Beathe K. Tvinnereim ble begge gjenvalgt som nestledere i Sp. Her applauderer de, sammen med parlamentarisk leder Marit Arnstad, gjenvalget av Trygve Slagsvold Vedum som leder. Foto: Jan Kåre Ness

— Tusen takk. Det sa en blid Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mens applausen runget etter ledervervet.Kun én stemte blankt. Slagsvold Vedum ble Sp-leder på Sps ekstraordinære landsmøte i fjor da Liv Signe Navarsete trakk seg fra lederposisjonen.

«Farmen-Magnhild», Magnhild Vik fra Møre og Romsdal, ble valgt inn som nytt varamedlem til Sps sentralstyre. Vik er nestleder i fylkespartiet og ordførerkandidat i Rauma.

Nei til ulv rundt husene

Sps landsmøte har vedtatt en rekke uttalelser i dag.

Under tittelen «trygghet i nærmiljøet» kom partiet med klare signaler om hva man vil gjøre med ulv som oppholder seg i nærheten av der folk bor.

Senterpartiet kreverat folk som har farlige rovdyr i sitt nærmiljø, skal få tillatelse til å erverve pepperspray til selvforsvar.

— Ulv som ikke viser naturlig skyhet overfor folk skal tas ut, heter det i uttalelsen. I praksis betyr det at den skal skytes.

Nei til politreformen

Landsmøtet sier også nei til Regjeringens forslag om bare tolv politidistrikter.

— Erfaringer fra tidligere reformer viser at store sammenslåinger fører til mer byråkrati og mindre kontroll, mener Sp.

Senterpartiet mener politidistriktene bør deles etter samme mal som landets fylker, men med noen tilpasninger der avstander og lokale forhold gjør det nødvendig.

Nei til tvangssammenslåing av kommuner

Ikke overraskende har landsmøtet også vedtatt en omfattende uttalelse om nei til tvangssammenslåing av kommuner.

I den lister Sp opp en rekke forutsetninger som partiet vil legge til grunn i sitt videre arbeid med reformer i kommunesektoren.

Partiet ønsker å styrke lokaldemokratiet og folkestyret gjennom en desentralisering av oppgaver fra stat til kommunesektoren og slår fast at innbyggerne skal få si sitt i en folkeavstemning før det fattes endelig vedtak om endret kommunestruktur.

Sp har lenge uttrykt skepsis mot Regjeringens ulike forslag til omstrukturering av statlige etater som skjer parallelt med kommunereformen.

Landsmøtet ber nå om å få utredet konsekvensene av disse strukturendringene før Stortinget eventuelt fatter vedtak om endring av strukturer. I uttalelsen vises det helt konkret til endringer som angår politiet, brannberedskap, skatteinnkreving, landbruket, domstolsadministrasjonen, høyere utdanning og sykehus.

Nei til TISA og TTIP

Sps landsmøte uttrykker også skepsis mot de pågåendeTISA-forhandlingene (Trade in Services Agreement),som Sp mener vil «å presse fram en omfattende konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester og hindre en strengere regulering av finanssektoren».

Ifølge Sp vil disse handelsforhandlingene, som pågår mellom Norge og en rekke land, «låse handlingsrommet for fremtidige storting og hindre Norge i å reversere konkurranseutsetting som alt er i gang.»

— Om Norge sier ja til en slik avtale, vil det bli umulig for senere storting å gjøre om på mye av den liberaliseringen som Regjeringen er i ferd med å gjennomføre, mener landsmøtet

Sp viser også til at det forhandles om en frihandelsavtale mellom USA og EU (TTIP-avtalen), som Sp advarer Regjeringen mot å knytte Norge til.

— Det er svært alvorlig for Norge, hvis dagens regjering gjør alvor av ambisjonene for å fremforhandle en avtale som knytter oss til TTIP, eller forhandler fram en TTIP-lignende avtale med USA, mener Sp. Partiet frykter at det siste vil føre til at EU kommer til å kreve tilsvarende eller bedre markedsadgang enn USA får. Og ifølge Sp kan det gå ut over norsk landbruk og norsk nærinsmiddelindustri.

— Senterpartiet ønsker derfor at stortingsgruppen skal ta initiativ til en åpen høring om TTIP-forhandlingenes konsekvenser for Norge. Stortingsgruppen skal også utfordre regjeringspartiene og støttepartiene til å avklare hva som gjøres i forhandlingene for å fremme norske interesser og økt åpenhet.