Gruppen vurderer tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å sykle til jobben og i fritiden i forbindelse med at regjeringen i vår skal legge fram en "Nasjonal sykkelstrategi".Foruten lettelser i skatter og avgifter foreslår gruppen en rekke tiltak som skal gjøre det enklere å bruke sykkel. Blant forslagene er opprusting av sykkelveinettet og bedre vedlikehold av dette om vinteren, flere sykkelparkeringer, økt skille mellom sykkel, fotgjengere og biler og at biler skal vike for syklister i veikryss.

Når det gjelder lettelser i skatter og avgifter for syklister, har ikke gruppen konkludert på alle punkter. Blant forslagene som er diskutert er inntektsfradrag for sykling til jobb, fritak for fordelsbeskatning hvis man får sykkel i gave av arbeidsgiver og kjøregodtgjørelse for bruk av sykkel fra første meter. I dag må man sykle mer enn fem kilometer før det gis godtgjørelse for bruk av sykkel mens det for bruk av bil gis fra første meter.