Oslo: – Straffen er altfor streng.

Det var hovedbudskapet fra advokatene Jon Christian Elden, Nicolai V. Skjerdal og Frode Sulland da de fem dommerne i Høyesterett i går prosederte på de juridiske vurderingene i forbindelse med straffeutmålingen.

Alle forsvarerne vedgikk at de domfelte helt åpenbart hadde opptrådt klanderverdig, da de ikke tilkalte hjelp etter at Asbjørn Hovet (26) hadde havnet i Otra.

De tre som var tiltalt ble dømt for å ha forlatt Hovet i hjelpeløs tilstand. Sentralt i Høyesterett i går sto spørsmålet om når Hovet kom i en slik hjelpeløs tilstand, og hvilken betydning det skal ha for straffeutmålingen.

Forsvareren for den nå 21 år gamle mannen, fikk flere kritiske spørsmål fra dommerne i Høyesterett, og konkluderte med at Hovet ikke var satt i en hjelpeløs tilstand som umiddelbar følge av voldsutøvelsen to av de domfelte utsatte ham for. Skjerdal betegnet det som overraskende og en impulsiv handling å hoppe i elva.

Sammenlignende saker

Alle advokatene sammenlignet det som skjedde i forkant av drukningen med hva som skjer ved overtredelser av veitrafikkloven der noen blir hensatt i hjelpeløs tilstand, og hvor strafferammen er betydelig lavere enn den dom lagmannsretten fastsatte i Hovet-saken.

Advokatene var også opptatt av at de tre domfelte hadde forskjellige roller i saken. Jon Christian Elden, som forsvarer 26-åringen, mente det var av betydning at han ikke kunne gjøres ansvarlig for slagmerkene på kroppen til Hovet, avsatt med et belte. For den yngste av gjerningsmennene, en nå 21 år gammel mann, mente forsvareren, advokat Skjerdal, at Høyesterett måtte ta hensyn til at han var i en stabil livssituasjon og tidligere ikke straffedømt.

For den tredje, en 22 år gammel mann, hevdet advokat Frode Sulland, at hans klient ikke hadde vært med på legemskrenkelsen i forkant av at Hovet havnet i Otra, og senere druknet.

Ba om stadfestelse

Statsadvokat Dennis Danielsen ba Høyesterett stadfeste lagmannsrettens dom om tre års fengsel. Aktor sa det ikke var noen som helst grunn til å differensiere straffeutmålingen de tre imellom. – Alle har vært likeverdige og skal ha samme straff, hevdet statsadvokaten.

Samtlige forsvarere mente å finne grunnlag i rettspraksis for en så sterkt redusert straff at ett år var passende. For den yngste domfelte ble det bedt om en deldom, det vil si delvis betinget og delvis ubetinget fengsel.

En avgjørelse fra Høyesterett er ventet om cirka en uke.