¿Slike betegnelser kan være egnet til å villede forbrukerne med hensyn til skadevirkningene av slike produkter, skriver Helsedepartementet i en pressemelding.Lovforslaget inneholder også andre skjerpende bestemmelser i tobakksskadeloven, blant annet at Sosial— og helsedirektoratet kan kreve opplysninger fra produsenter og importører om tobakkvarenes innhold. Forslaget skal gi lovhjemmel for krav om advarselsmerking i form av fotografier eller andre illustrasjoner. Bakgrunnen for forslagene er et nytt EU-direktiv.

Regjeringen foreslår at kommunene skal kunne opprette interkommunalt tilsyn med tobakksskadelovens regler om røykfri luft. Hensikten med dette er blant annet å få i stand et mer effektivt tilsyn med serveringssteder.