I den årlige revisjonsrapporten skriver riksrevisor Per-Kristian Foss at man «ser alvorlig på» at departementet ikke har fulgt godt nok opp Integrerings— og mangfoldsdirektoratets (IMDi) arbeid med å sikre kapasiteten i kommunene for bosetting av flyktninger.

Målet er å bosette 70 prosent av voksne flyktninger uten barn innen seks måneder, samt 90 prosent av enslige mindreårige flyktninger og 75 prosent av familier med barn innen tre måneder etter at oppholdstillatelsen foreligger.

«Riksrevisjonen ser alvorlig på at 43 prosent av bosettingsklare flyktninger ikke er bosatt innen fristen i 2013. Det totale antallet lengeventende har økt med 50 prosent fra 2012 til 2013», heter det i revisjonsrapporten.

Antallet flyktninger som skal bosettes i kommuner, men som fortsatt sitter i mottak, har økt hele tiden fra 2009. Per 31. desember 2013 satt totalt 5.443 bosettingsklare flyktninger fremdeles i mottak. (©NTB)