MOLDE: De tre første kvartalene i år var det 224 ulykker der vogntog var innblandet. I disse ulykkene var det 28 døde og 313 skadde. Tilsvarende tall for 2006 var 187 ulykker med vogntog involvert, der 37 omkom og 224 ble skadd.

I tillegg kommer alvorlige ulykker der andre tunge kjøretøy, som busser og lastebiler, er involvert. Tar en med mindre ulykker og uhell som er rapportert til forsikringsselskapene, har det nærmest vært en eksplosjonsartet utvikling i antall hendelser med tunge kjøretøy involvert.

Mistet to

Bjørn Lunde fra Kolbotn, mistet i september to nære familiemedlemmer i et møte med en lastebil på E18 i Vestfold. De to som satt i personbilen ble en del av statistikken over. Enda verre er det for barna og resten av familien de to unge menneskene etterlater seg.

De ble truffet av en lastebil som skiftet til høyre fil uten at sjåføren i lastebilen var oppmerksom på at det allerede lå en bil ved siden av ham på høyre side. Bilen deres kom i spinn, og ble truffet av et vogntog som kom i motsatt retning.

Lunde mener at den nytilsatte veidirektøren, Terje Moe Gustavsen, må prioritere trafikksikkerhet langt høyere enn hva som er gjort tidligere. Han mener at veimyndighetene i for stor grad har gitt etter for kommersielle krav fra bransjen. Et eksempel er en økning på vogntogenes lengde på 30 prosent.

– Slike kolosser på veiene bedrer neppe trafikksikkerheten. Vurderinger som må tas ved forbikjøringer blir enda vanskeligere. For det er vel ingen som ferdes på våre motorveier som tror at disse trailerne i likhet med dem som ferdes der i dag, vil holde seg til fartsgrensene og holde seg i høyre fil, spør Lunde.

Utløsende

Trafikkforsker Kristian Sakshaug ved SINTEF sier at det ikke finnes helt ferske undersøkelser og analyser av ulykker der vogntog er involvert.

– Det vi så da vi gikk inn i dette for 15-20 år siden var at det oftere var personbilen enn vogntoget/lastebilen som var utløsende faktor for ulykken. Det vi også vet er at andelen tungtrafikk har gått opp som en følge av at stadig mer varer skal fraktes. Vi vet også at det har vært en jevn økning i ulykker med tungtrafikk involvert i årene som har gått etter at den siste analysen ble gjort, sier Sakshaug.

Det som har skjedd de siste årene er at yngre sjåfører helt ned til 18 år har kommet til, arbeidsmarkedet er blitt mer presset og det har kommet inn en større andel utenlandske vogntog på norske veier. Særlig vinterstid har disse vogntogene hatt store problemer.

Sakshaug sier at det bare vil være spekulasjoner å knytte disse faktorene til økningen av ulykkestallet.

Peker på andre

– Vi har ingen grunn til å slå oss på brystet og si at tyngre kjøretøy ikke har skylda i noen av ulykkene, men det er både norsk og internasjonal dokumentasjon på at hovedårsaken ikke ligger på vogntoget eller lastebilen, sier administrerende direktør Georg Apeland i Norges Lastebileier-Forbund til NTB.

Uansett: Mindre biler, fotgjengere og syklister blir uansett taperen i et møte med et vogntog eller en lastebil. Det er Apeland enig i.

– Det som har skjedd er at andelen tunge kjøretøyer på veiene har økt. Hver lastebil eller hvert vogntog kjører dessuten lenger enn tidligere. Det er også vår klare oppfatning at veivedlikeholdet, særlig om vinteren, har blitt dårligere. Sammen gir dette en høyere ulykkesfaktor, sier han.

Apeland har følgende oppskrift på hvordan statistikken kan snus: Bedre veivedlikehold, flere stoppesteder som gjør det mulig for sjåførene å ta stans etter reglene for kjøre— og hviletid, sterkere søkelys på blindsoneproblematikken med tekniske løsninger og informasjon, midtdelere på flere veier og generelt enda bedre føreropplæring.