OSLO: I tillegg til å øke bevilgningene til vei må vi få mer vei for pengene, sier Anne Berit Andersen, Agders eneste medlem av Stortingets samferdselskomité, til Fædrelandsvennen. Regjeringen legger nå opp til en omfattende omorganisering av Statens Vegvesen. Hensikten er å hente ut betydelige effektiviseringsgevinster, sier Andersen.— Og målsettingen er mer vei for pengene?- Ja, og regjeringen mener dette best oppnås ved at Produksjonsavdelingen i Statens Vegvesen skilles ut som et eget aksjeselskap. Det er den modellen som kan sikre like konkurransevilkår mellom Produksjonsavdelingen og de private aktørene som opptrer i det samme anleggsmarkedet.Andersen sier at de viktigste fordelene ved AS-modellen er at den sikrer et juridisk skille mellom Statens Vegvesen som byggherrer og Produksjonsavdelingen som utbygger. Statens Vegvesen vil kunne rendyrke byggherrerollen, understreker hun.Når det gjelder forvaltningen, vil det skje en desentralisering av oppgaver fra Vegdirektoratet til fem regionkontorer, og fra regionene til de lokale enhetene.- Det anslås å være mulig å redusere antallet ansatte i forvaltningen med ca. 1000 årsverk, og mulig å desentralisere 400-800 årsverk. Resultatet vil bli mindre byråkrati og mer vei, sier Anne Berit Andersen.Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet medfører at det statligste av det statlige nå skal få konkurranse. Ikke bare vegvesenet, men NSB, Posten og Luftfartsdirektoratet skal gjøres om til statlige aksjeselskaper, og private skal innbys til å konkurrere. Dette er blitt møtt med sterk kritikk fra bl.a. Arbeiderpartiet og LO. De tror fornyelsen av offentlig sektor vil bli vanskeligere, ikke minst fordi stortingsflertallet har gått inn for store endringer uten å ha snakket med de ansatte.Strukturtiltakene som følger av budsjettforliket innebærer blant annet:Regjeringen skal starte arbeidet med å omdanne Posten, NSB og Luftfartsverket til statlige aksjeselskap.Det skal bli enklere å få konsesjon på ekspressbusser, noe man mener vil gi et bedre busstilbud i store deler av landet.Regjeringen åpner for at andre aktører enn NSB skal kunne drive persontransport.Det åpnes for konkurranse innen fergesektoren. Gjennom anbud skal midler frigjøres slik at tilbudet kan bedres gjennom økt frekvens og større kapasitet.Alle disse endringene vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med som egne saker. De ansatte vil da bli tatt med i prosessen.