Rapporten er utarbeidet av Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i Stavanger og Stiftelsen Kirkens Familievern, og den presenteres på et arrangement mandag.

I rapporten kommer det fram at det er en viss frykt for ikke å bli forstått fordi kulturaspektet enten blir overvurdert eller undervurdert av tjenestepersonellet. Det er også slik at barnefamiliers mulige hindringer når det gjelder å ta kontakt knyttes til frykten mange har for offentlige tjenester generelt — og spesielt til barnevernet.

Blant tiltakene som foreslås i rapporten, er å styrke den formelle interkulturelle kompetansen hos ansatte i familievernet, samt å etablere et lavterskeltilbud for nyankomne flyktninger.