Lagmannsretten har stadfestet dommen i Orkdal herredsrett der Robert Lund ikke fikk medhold i at tobakksprodusenten var ansvarlig for at han fikk lungekreft. Robert Lund døde knapt to uker før dommen falt, i oktober 2000. Hans enke, Unni Lund, anket til lagmannsretten.Tiedemanns Tobaksfarbrikk har heller ikke i lagmannsretten fått medhold i sitt krav om dekning av saksomkostninger. Men en av de tre dommerne mener at det ikke er "tilstrekkelig tungtveiende grunner" til å frita Unni Lund for å dekke saksomkostninger i lagmannsretten.

Antyder anke

Unni Lunds prossessfullmektig, advokat Edmund Asbøll, skriver i en pressemelding at de etterlatte etter Robert Lund er "skuffet og forbauset over at retten har satt til side det enstemmige syn som kom til uttrykk fra de medisinsk sakkyndige i retten".

Asbøll antyder at dommen kan bli anket til Høyesterett, men skriver at dette vil være betinget av fortsatt fri saksførsel.

— Uansett resultatet i denne sak vil erstatningssakene mot tobakksindustrien fortsette i Norge. Et hundretalls enkeltpersoner er nå klare til, om nødvendig, å føre sine saker for domstolene, skriver Asbøll.

Den neste røykesaken skal starte i Oslo tingrett den 9. april. Saksøker her er Asgeir Vinje Storvand.

Tilfreds

Informasjonssjef Jan Robert Kvam i J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik skriver i en pressemelding at selskapet er tilfreds med at lagmannsretten har stadfestet herredsrettens dom.

Jan Robert Kvam sier til NTB at Tiedemanns Tobaksfabrik ikke kommer til å anke avgjørelsen om saksomkostninger.

— Denne dommen slår fast at det er det enkelte menneske som må ta ansvar for egne valg og egne handlinger. Vi mener at denne dommen er i samsvar med den alminnelige rettsoppfatning blant folk flest, heter det i pressemeldingen.

Eget ansvar

Frostating lagmannsrett legger til grunn at det fra tidlig på 1960-tallet - senest i 1964 - var allmenn kunnskap om at røyking medførte helsefare.

— Tobakkens ekstraordinære skadeevne og den opprinnelig manglende kunnskap om denne hos forbrukerne gjør det i utgangspunket nærliggende å tenke seg et objektivt ansvar for tobakksindustrien. Den økte kunnskap om skadevirkningene utover 1950-tallet og tidlig på 1960-tallet gir imidlertid mindre rom for slikt ansvar, heter det i dommen.

Retten mener at Robert Lunds helseskader var hans eget ansvar, fordi han fortsatte å røyke 20-25 sigaretter "Petterøes nr. 3" daglig i flere tiår etter at han måtte antas å være kjent med helserisikoen.

Røykeslutt mulig

Retten påpeker at røykeslutt "krever vilje og motivasjon, men kan ikke anses umulig for noen". Retten kommenterer også de forsøkene Robert Lund gjorde for å slutte å røyke.

— Lunds tre opplyste røykesluttforsøk tyder ikke på at disse har vært spesielt helhjertede. Forsøket i 1967 er opplyst å ha vært økonomisk motivert. Han kan ikke bebreide andre at han på det tidspunktet ikke hadde tatt inn over seg helserisikoen. De to forsøkene på 1970-tallet er opplyst å ha vært kun av to-tre dagers varighet, heter det.