Kristiansand: Et grunnleggende strategisk valg som nå er tatt, er at man ønsker å bygge videre på dette området, i stedet for å etablere en ny senterdannelse, sier Arild R. Syvertsen i Unico.Planene for ny firefelts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand har økt behovet for å se veien i sammenheng med den videre utvikling av Sørlandsparken.En ny motorvei åpner helt nye perspektiver for landsdelen, og det gir nye vekstimpulser til Sørlandsparken, sier han. I planarbeidet blir nye tilknytningspunkter mellom E 18 og næringsparken uhyre viktig. Et slikt tilkoblingspunkt, toplankryss, er tenkt lagt 300-400 meter nord for travparken, i retning Lillesand. Et sentral føring som vi legger til grunn for framtidig utforming av Sørlandsparken er at inngrepene i dette kuperte landskapet skal tilpasses terrenget bedre enn det vi har sett til nå. Vi vil søke å beholde enkelte skogkledde høydedrag som buffersoner mellom de ulike deler av parken, sier Syvertsen. Det vil også bli laget en veiledning, som stiller krav til utformingen av utearealer og fellesområder i parken. Det blir også viktig å ta vare på Ånavassdraget og turstier i området.Arild Syvertsen er ikke i tvil om at dette er en utbyggingsform som appellerer til dem som alt er etablert i området og de som har planer om å etablere seg. En annen føring som ligger i planarbeidet er at man fraråder at det etableres boliger og bydelsfunksjoner inne i Sørlandsparken-området. Dette er funksjoner som all erfaring tilsier vil skape konflikter med næringsinteressene, og bør unngås, sier Arild R. Syvertsen.