Med rolig stemme startet juryformann Arill Bråthen klokken 17.30 opplesningen av kjennelsen juryen brukte over et døgn på å komme fram til. Det ble en knusende kjennelse: Alle de fire tiltalte ble kjent skyldige i medvirkning til overlagt drap.Flere enn seks av juryens medlemmer svarte ja på alle unntatt et av spørsmålene. Det eneste spørsmålet juryen svarte nei på var om Kristin Kirkemo Haukeland er skyldig i attentatforsøket mot Anne Orderud Paust.

Etter omtrent fem minutters opplesning var juryformannen ferdig. Førstelagmann Odd Jarl Pedersen fikk svarene til gjennomlesning, og så trakk han og de to andre fagdommerne seg tilbake for å vurdere svarene.

Lars tapte

Dramatikken i juryens avgjørelse knyttet seg først og fremst til utfallet for Lars Grønnerød. Da saken var oppe for Nes herredsrett i fjor ble han dømt til to års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. Nå mener juryen at han, i likhet med Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland, handlet med overlegg. Dermed risikerer han lovens strengeste straff — 21 års fengsel.

¿Vi er veldig skuffet, Lars er veldig skuffet. Han mener det er en uriktig kjennelse, sier hans advokat Steinar Wiik Sørvik.

Per og Veronica Orderud valgte å ikke være til stede da kjennelsen ble lest opp på Åråsen torsdag. De to andre tiltalte, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød, forsvant ut av rettssalen sammen med sine forsvarere umiddelbart etter at kjennelsen var lest opp.

Aktor fornøyd

Statsadvokat Olav Helge Thue er fornøyd med at Lars Grønnerød ble dømt for medvirkning til overlagt drap.

¿Jeg er fornøyd. Det er fullt ut i tråd med anbefalingen vi ga til juryen, sier Thue.

Han er også fornøyd med at dommen er strengere enn i herredsretten, der Grønnerød ble dømt for uaktsom medvirkning.

¿Vi mente dommen i herredsretten var gal, og det var derfor vi anket, sier Thue.

Han vil ikke uttale seg om straffeutmålingen.

¿Vet ikke hvem

Harald Orderud, Per Orderuds fetter, hadde en uvirkelig følelse etter kjennelsen.

¿Vi har fortsatt til gode å få svar på hvem som utførte udåden på Orderud gård, sa Harald Orderud etter at kjennelsen i Orderud-saken var avsagt.

Han mener bevisoppgavene fra aktoratet viser at det har vært sammenhengende bevisføring under hele rettssaken. Han mente at svaret på om han er fornøyd gir seg selv.

Espen Orderud, en annen av Per Orderuds fettere, hadde håpet at saken mot Per ble sett på en annen måte.

¿Vi tar juryens kjennelse til etterretning, sa Espen Orderud.