kvinesdal: Etter å ha arbeidet seg gjennom Amerika, verden og Norge, kommenterer styret under ledelse av Jan Gulliksen (Øyvind Larsen er banksjef) at «Selv om Kvinesdal Sparebank har holdt sin sterke posisjon i nærmarkedet, må banken skjerpe seg på grunn av økt konkurranse fra banker og andre nisjeoperatører i regionen.» I fjor gikk det imidlertid ganske så bra. Etter å ha reversert nesten fire millioner kroner av tidligere års tapsavskrivninger — overtatte problemeiendommer ble solgt med gevinst - endte overskuddet før skatt på 16,8 millioner kroner. Etter dette gode resultatet i et år med nokså beskjeden vekst, steg kapitaldekningen fra 13,8 prosent ved utgangen av 2000 til 15,1 prosent ett år senere. (Regelendringer spilte også på lag.) 15,1 prosent er nesten det dobbelte av myndighetskravet på åtte prosent. «Styret vurderer resultatet for 2001 som tilfredsstillende», lyder konklusjonen på egenevalueringen. I 2001 steg innskuddene i Kvinesdal Sparebank med 6,9 prosent til 774 millioner kroner, utlånene med 3,8 prosent til 883 millioner. Og forvaltningskapitalen nærmet seg sterkt milliarden; ved utgangen av desember lå den på 992 millioner kroner. 21 ansatte har bygdebanken, 18 årsverk. I fjor fokuserte de særlig på sterkere salgskultur. Også sparebankvesenet er i kontinuerlig endring.