Flere av forslagene innebærer vesentlige endringer i regelverket om beskyttelse, permanent opphold og familiegjenforening, skriver Utlendingsdirektoratet i sitt 78 sier lange høringssvar tirsdag.

Mange av forslagene trenger nærmere presisering, mener direktoratet. På grunn av kort høringsfrist, har det vært vanskelig å vurdere alle forslagene fullt ut og den samlede virkningen av dem, skriver UDI.

«Vi oppfatter videre at enkelte forslag ikke vil være i tråd med prosesskrav i nasjonalt og europeisk regelverk. Forholdet til internasjonale forpliktelser er videre mangelfullt omtalt i deler av høringsnotatet», heter det i høringssvaret.

Direktoratet trekker blant annet fram forslagene som gjelder mindreårige asylsøkere, som de mener er for lite omtalt i høringsnotatet.

Forslaget om strengere krav til familiegjenforening kan dessuten få en utilsiktet effekt ved at flere velger å reise til Norge og fremme søknad om beskyttelse på selvstendig grunnlag, fremfor å fremme søknad om familiegjenforening, mener UDI. (©NTB)