KRISTIANSAND: — «Tutu» kommer til å bli en faglig krevende oppgave. Men heldigvis får jeg et tema av dyktige personer rundt meg, sier Øystein Meland, prosjektleder for det nye teater- og konserthuset på Silokaia i Kristiansand.Han har ansvaret for å drive fram byggeprosjektet og få det ferdig i tide, etter de spesifikasjoner og krav som byggherren, Kristiansand kommune, stiller.Sammen med alle de andre aktørene som er involvert i den administrative framdrift av bygget, kommer Meland og hans stab til å etablere seg på Odderøya, i fraflyttede lokaler på Lasaretthøyden. Foruten prosjektledelsen skal også det finske arkitektfirmaet samt rådgivende ingeniører og konsulenter få tilhold her sammen med representant for Kristiansand kommune. Det vi i praksis si byarkitekt Ernst Aukland, i egenskap av daglig leder i selskapet Teater- og konserthuset for Sørlandet IKS.Nettverket kommer etter hvert til å bli utvidet voldsomt, når selve byggearbeidene kommer i gang, med byggeplassledelse, entreprenører og så videre. Ryddighet

Øystein Meland synes det er bra at Kristiansand kommunen har valgt å engasjerer eksternt firma til å forestå oppgaven som prosjektleder.- Det gir en ryddighet som man sjelden får i slike store byggesaker, sier Meland.Den vanlige løsning ville ha vært at kommunen hadde bygd opp sin egen prosjektorganisasjon til å forestå alt som har med byggingen av det nye kulturbygget å gjøre. I dette tilfellet har Kristiansand valgt eksternt firma, PTL, til den oppgaven.- Dette gir en helt unik ryddighet i prosessen, sier Øystein Meland. Og legger vekt på at man får helt klare rollefordelinger mellom kommunen, som bestiller av et nytt kulturbygg, og prosjektledelsen som skal levere det produkt som bestilleren ønsker. Det er prosjektleder som har ansvar for å drive prosjektet fram, engasjere rådgivende ingeniører for de ulike disipliner og når den tid kommer, også hente inn anbud under byggeprosessen.- Dette blir selvfølgelig fortløpende forankret hos byggherre, slik at det er enighet om at de valg og beslutninger som treffes under framdriften leder fram til det bygg som kommunen ønsker, sier Meland.At det var finske arkitekter som sto bak det prosjektet som vant arkitektkonkurransen, skaper språkproblemer. Prosjektet

  • Det er et ufravikelig krav at arkitekten må velge en norsk samarbeidspartner, som både behersker språket og kjenner norsk lov og regelverk, sier Meland.Noe av det første som nå kommer til å skje, er også at vinnerprosjektet må bearbeides noe, for å tilpasses areal- og kostnader. Kostnadsrammen ble i juli 2003 satt til 1,1 milliard og oppjustert til 1,18 milliarder 1. januar i år.- Ren prisindeksjustering, påpeker Meland.Reguleringsplanen for den delen av Odderøya som omfatter teater- og konserthuset er ventet å være ferdig i løpet av sommeren. - Så fort som mulig etter den tid ønsker vi å sette i verk de første inngrepene på tomteområdet, sier Meland. Han tenker da først og fremst på å komme i gang med det som skal bli framtidig parkeringsanlegg med 450 parkeringsplasser i tilknytning til kulturbygget, og dessuten få revet og fjernet bygg som må vekk. Men dette kan dra ut, ettersom det ennå ikke er helt klart når havnevesenet vil flytte fra området.