Store deler av strandsonen er utilgjengelig som følge av bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rundt 20 prosent av den potensielt tilgjengelige strandsonen i Norge regnes som for bratt for opphold og ferdsel.

Tilgjengelig strandsoneareal varierer kraftig mellom landsdelene. Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene der det er størst press på strandsonearealet, mens Troms og Finnmark har store områder tilgjengelig.

I Oslofjorden er rundt 60 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold, mens det tilsvarende i Troms og Finnmark er i overkant av 20 prosent.

Foreløpige tall viser at det i 2020 var en økning i igangsettelsestillatelser for bygging i strandsonen for første gang på 15 år, ifølge SSB. Fra 2005 til 2019 var det en jevn nedgang i antall bygninger som bygges i strandsonen. I 2019 var det gitt 3.328 tillatelser, mens det for 2020 foreløpig er registrert 3.363 tillatelser.

Denne økningen skyldes en økning for garasjer og uthus til boliger. De andre bygningstypene fortsetter å synke.