«Først og fremst fikk vår skole et stort kutt i budsjettet ved oppstart av skoleåret 2020/2021.» «Søgne kommune vedtok nedskjæringer i budsjettet for 2019 for å begynne en tilpasning til driftsnivået i Nye Kristiansand.» Og så: «Som en konsekvens av dette budsjettet ble en lærer, en avdelingsleder og tre fagarbeidere overtallige. Det ble med det færre voksne til å ta seg av og hjelpe barna.»

Artikkelen er undertegnet flere ansatte.

Jeg viser til årsmeldingen for Søgne kommune 2019 (for angjeldende skole). Der fremkommer blant annet under rubrikken, planlagte tiltak 2019-2022 og under rubrikken, kommentar og gjennomføring av tiltak i 2019:

«Redusert bemanning i forhold til ny fordelingsmodell fra høsten 2014. Bemanningen ble redusert noe på barne- og ungdomsarbeidersiden. Vi hadde flere lærere enn normen tilsier.»

Slik undertegnede forstår kommentaren, er ikke budsjettreduksjonen en konsekvens av sammenslåingen, men en normalisering i forhold til bemanning.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.