Gjennom tradisjonen med barnedåp sluses mennesker inn i en illusjon om å tilhøre et fellesskap og en himmel. På denne måten vedlikeholder og opprettholder Den norske kirke sin innflytelse i politikk og samfunnsliv til tross for det formelle skillet mellom kirke og stat. Fiktive medlemstall omfatter mennesker som aldri har gitt sin tilslutning, og kirken fremstår som noe den ikke er.

I Europa står stadig flere kirkebenker tomme. Samtidig fosser pinsekirker og avarter av disse frem ellers i verden, fra Sør-Korea til Brasil. Hva gjør en gammel institusjon i slike tider? Jo, man stoler fortsatt på det tradisjonelle verktøyet over alt hvor det er snakk om å binde mennesker sammen i og av en felles identitetsfølelse. Man benytter riter og ritualer. Hvilken supporterklubb mangler vel kampsang og effekter i klubbfarger? Hva hadde norsk nasjonalfølelse vært uten 17. mai, flagg og Ja vi elsker?

Som Leif-AageTønnessen bemerket her 1. august, er dåpsløftet avviklet. Det religiøse løftet som følges opp i konfirmasjonen er nettopp det løftet "foreldre og faddere lovet ved døpefonten". Heri ligger imidlertid mer "faktakunnskap" enn hva Tønnessen synes å mene. Ifølge hjemmesiden til Skien kirke er det "på grunnlag av foreldrenes tro [at] barnet bæres til dåp" og "Slik kan andres tro føre et menneske til Kristus". Ringsaker kirke slår fast at "Barnet [dermed] får del i Guds kjærlighet og frelse".

Tønnessens omtale av konfirmasjonens forbønn som avslutning på en læretid er for øvrig heller ikke helt dekkende. Herom uttalte biskopene seg ganske utførlig under bispemøtet i 2020: "Når man snakker om konfirmasjon som å bekrefte, henspiller dette gjerne på at det er dåpen som blir bekreftet og/eller konfirmanten som bekrefter sin tro."

Om selve forbønnshandlingen sier biskopene at den " inneholder et handlingselement som ikke på samme måte er tilstede ved annen forbønn. Derfor kan man godt si at konfirmasjon er forbønn, men det oppleves av de fleste også som noe mer."

"Det ligger også et overgivelsesmoment i selve konfirmasjonshandlingen (forbønnen). Derfor skal vi ikke se bort ifra at konfirmasjonshandlingen gjør noe mer med den enkelte enn bare det konfirmasjonen er som forbønns og velsignelseshandling."

I så fall kan man kanskje spørre hvorfor kirken forbeholder forbønnen kun for dem som er døpt!

(Sitatene er alle hentet fra kirkens egne hjemmesider.)

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.