Siden hun ble helseminister har et stadig voksende antall nordmenn mistet sin fastlege. I flere og flere kommuner er det blitt nærmest krisetilstander. Mer enn 160.000 personer i Norge står nå uten fastlege. Det er titusenvis flere enn da Kjerkol tiltrådte som statsråd. Lokalpolitikere over hele landet gjør hva de kan for å bøte på utfordringene som følger av helseministerens og regjeringens manglende vilje til å bidra til løsninger. Når nå revidert nasjonalbudsjett foreligger er det både oppsiktsvekkende og dramatisk å registrere at regjeringen ikke har prioritert nevneverdig ytterligere midler til fastlegeordningen.

På et møte i Kristiansand og omegn Senior Høyre nylig orienterte leder av kommunens helseutvalg Espen Saga om de store utfordringene han og lokalpolitikerne strir med. Han karakteriserte situasjonen som en varslet nasjonal krise som ikke er bærekraftig over tid. Nærmere 2000 innbyggere i Kristiansand er i dag uten fastlege. Samtidig står rundt 5000 innbyggere på venteliste for å få ny fastlege. Det er registrert at det er få eller ingen søkere til ledige legehjemler. Yngre leger ønsker ikke å bli fastlege. Hele 70 prosent av dagens fastleger i kommunen blir pensjonister de nærmeste årene. To legesentre i kommunen legges nå ned og flere vil fremover miste sin lege og ende på venteliste.

Styret i Senior Høyre ser det som svært viktig å få på plass ordninger som bidrar til at nåværende fastleger ikke slutter. Like viktig er det å få til en attraktiv rekruttering slik at nyutdannete leger vil inn i fastlegeordningen. Støre-regjeringen må på banen og ta inn over seg sitt ansvar, slik at ikke stadig flere risikerer å stå uten den hjelpen de trenger når sykdom rammer dem. Som innen helsesektoren ellers må overføringen av statlige økonomiske midler til fastlegeordningen økes betydelig. Det kan ikke være slik at andre kommunale tjenester må reduseres fordi regjeringen svikter sitt ansvar for helsetilbudet i kommune-Norge.

Kristiansand Senior Høyre er kjent med innholdet i en rapport fra Statsforvalteren i Trøndelag som nylig ble offentliggjort. I rapporten advares det om økt sannsynlighet for redusert pasientsikkerhet og uforsvarlig behandling, samt at pasientrettigheter ikke ivaretas når fastlegeordningen ikke fungerer. Også i en studie om ordningen, som forelå tidligere i år, blir fastlegeordningens gode resultater bekreftet, både når det gjelder effektivitet, og å redde liv. Den dokumenterer at etter 15 år med samme lege har pasienter 30 prosent lavere forbruk av legevakttjenester og 28 prosent færre innleggelser på sykehus.

Styret i Kristiansand og omegn Senior Høyre er bekymret for dagens fastlegeordning. Det må raskt på plass løsninger som sikrer at sårbare pasienter ivaretas. Regjeringen må løse krisen nå og ikke la mennesker i hele landet lide under deres sendrektige handlingsevne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.