Vi håper dette kan bli starten på en permanent utvidet kystrute med daglige avganger fra Oslo slik vi foreslo i tidsskriftet «Plan» i 2011. I dag bor det knapt 800.000 personer på de stedene Hurtigruten anløper. Med anløp av 5 sentrale steder mellom Oslo og Bergen vil dette tallet øke til ca. 1,5 millioner personer – altså nær en fordobling. Når vi i tillegg vet at en stor andel av utenlandske turister kommer til Norge via Oslo, vil anløp av Hurtigruten der gjøre skipene mye mer tilgjengelige for utenlandske turister. I sum vil en forlengelse kunne øke passasjerinntektene betraktelig.

En forlengelse av ruten fra Bergen til Oslo vil også øke godsinntektene. Selv om den ikke er det raskeste transportalternativet, så er den pålitelig og har høy regularitet. For noen typer gods er det viktigere enn selve transporttiden.

Daglige seilinger fra Norges hovedstad til Kirkenes, hvor båtene anløper ca. 40 havner, vil være en unik merkevare som vil befeste Norges «image» som en sjøfartsnasjon. Om lag 80 prosent av Norges befolkning vil da bo i kystrutens influensområde. Ruteutvidelsen vil medføre at dagens flåte må økes fra 11 til 14 skip. Det tror vi det er verdt, og det kan til og med redusere skipenes tilskuddsbehov.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.