Skrevet av: Laila Jørgensen, Kirsti Furuborg, Sidsel Kvamme Hornnæs, Anne Elisabeth Rom, Stian Silkjær Haugland, Anders Tviberg Fladstad, Wenche Pettersen, Ingeborg P. Olsen, Tiril Imeland med flere ansatte

Først og fremst fikk vår skole et stort kutt i budsjettet ved oppstart av skoleåret 2020/21. Kristiansand kommune beregner tilskudd pr elev etter en annen økonomisk modell enn gamle Søgne kommune.

Søgne kommune vedtok nedskjæring i budsjettet for 2019 for å begynne en tilpasning til driftsnivået i Nye Kristiansand. Skolene i Søgne tildelte en betydelig høyere ramme til skolene enn de gjorde i Kristiansand, og de brukte vesentlig mer penger per elev enn i Kristiansand. (Se Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022)

Som en konsekvens av dette budsjettet ble en lærer, en avdelingsleder og tre fagarbeidere overtallige. Det ble dermed færre voksne til å ta seg av og hjelpe barna. Kuttet i budsjettet førte naturlig nok også til av vi fikk begrenset med midler til innkjøp av læremidler og nødvendig utstyr til aktiviteter.

Etter sammenslåingen har vi også opplevd økt ventetid hos PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste). De har et enormt etterslep på elevsaker, noe som fører til at elevene kan risikere å måtte vente opptil et år på å få en sakkyndig vurdering.

Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Se opplæringslovens paragraf 5 – 3 første ledd andre punkt. For å ta igjen etterslepet har de prioritert bort samarbeidsmøter på skolene for en periode.

I gamle Søgne kommune hadde vi et psykososialt team stasjonert på skolene. Dette var miljøterapeuter og sosionomer som hjalp oss i vårt arbeid med elever som hadde utfordringer med for eksempel sinne, og barn som slet med selvmordstanker. De hadde «vanlig men vondt kurs», som var et kurs for barn med skilte foreldre, og de kunne ha andre grupper med elever som hadde ulike behov.

Disse oppgavene må nå fordeles på lærere og administrasjonen. Det sier seg selv at tiden ikke strekker til. På grunn av budsjettkutt har vi måttet prioritere bort faste skoleutflukter til Lindesnes fyr, Ny-Hellesund, leirskole på Evjetun, tur til Vitensenteret og klatretur til Samsen. Dette er viktige turer for å skape samhold og bygge relasjoner mellom elevene og mellom elev – voksen.

Både før og etter sammenslåingen har vi hatt et fint samarbeid med andre skoler og instanser utover kommunegrensene, vi har ikke merket noen forbedring eller endringer på det. Mobilt team, som er en kommunal støttetjeneste og et lavterskeltilbud for grunnskolene og barnehagene i Kristiansand kommune, har vi kunnet benyttet oss av før – og etter sammenslåingen. Mobilt team jobber forebyggende med fokus på tidlig innsats for barn og unge.

Det kan ta opptil tre måneder å få hjelp av Mobilt team. Ingen ressurser følger med deres anbefalinger.

Sett under ett er det ingen tvil om at denne sammenslåingen ikke har kommet våre elever til gode. Dette er viktig for oss å få sagt ifra om!

foto
Foto: Gorm Kallestad / NTB

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.