FN-sjefen Guterres presenterte den siste klimarapporten AR6 som en ‘Kode rød for menneskeheten’ og sa at milliarder av mennesker står overfor en ‘umiddelbar’ risiko. Det er feil og det er uansvarlig krisemaksimering. Uttrykket ‘Kode Rød’ eller ordene ‘katastrofe’ eller ‘krise’ finnes ikke i de underliggende rapportene.

Dramatiske alarmbudskap er ikke noe nytt, men har vært en gjenganger de siste 30 år, uten å ha blitt realisert.

Den nye rapporten har flere gode nyheter. Guterres burde ha fortalt oss om at det ekstreme og mest alvorlige klimascenariet RCP8.5 fra forrige rapport, som da var fremmet som det mest sannsynlige, nå er nedgradert til lite sannsynlig, og at IPCC ikke lenger tilordner scenariene noen sannsynlighet.

Annet godt nytt er at klimamodellene som ligger til grunn for scenariene i AR6, feiler. Dr. John Christy har vist at for årene 1979-2019 er modellenes midlere trend 2,7 ganger høyere enn den observerte trenden. For 2019-2050 ligger midlere trend an til å bli 3,3 ganger høyere enn en trendfremskrivning basert på observasjoner. Dette innebærer manglende tiltro til alarmbudskapet i AR6.

En tredje god nyhet er at også attribusjonsmetodene (metoder for årsakstilskrivelse) som er brukt i AR6 feiler. Både Dr. R. McKitrick og Dr. W. Briggs har uavhengig av hverandre påvist at attribusjonsmetodene, der man hevder å ha funnet ‘fingeravtrykket’ til drivhusgassene på de enkelte tilfellene av ekstremvær, også feiler. Heller ikke statistikkene viser slike sammenhenger. Det er nå så mange grove metodiske feil og misbruk av statistikker og modeller at vi må vurdere klimarapporten og budskapene fra IPCC med den største skepsis.

Netto null i 2050 er helt urealistisk. Prognoser fra U.S. Energy Information Administration viser at i 2050 vil verdens energiforbruk av olje og gass fortsatt være fire ganger større enn forbruket av fornybar energi. Jeg oppfordrer folk til å lese Stein-Lier Hansen sitt innlegg i VG 14. februar angående realismen i å nå klimamålene. Fullstendig urealistisk, er konklusjonen hans.

Å hevde at norske karbonkutt vil ha noen effekt er grovt villedende. Samtidig må vi huske på at bare økningen i Kinas utslipp er seks ganger større enn Norges totale utslipp og at Indias utslipp er i sterk vekst. En nedskalering av den norske olje- og gassvirksomheten vil derfor være hinsides all fornuft.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.