Byvekstavtalen vil ramme innbyggerne med færrest ressurser og minst fleksibilitet i hverdagen, hardest. Den tar heller ikke hensyn til innbyggernes ønske om å benytte seg av sitt eget nærsenter uten bompengebelastning, og på den måten vil den ytterligere forsterke avstandene mellom bydelene i Kristiansand. En byvekstavtale vil bidra til å øke forskjellene i Kristiansand.

Hvordan kan noe som har ordet «vekst» i seg føre til dette? Det er fordi selve bakgrunnen for byvekstavtalen er et mål om nullvekst i personbiltrafikk. Dette på tross av at nullvekstmål kan føre til mer klimagassutslipp.

Byvekstavtalen baserer seg på bompenger og vil derfor føre til en omfordelingsbeskatning som ikke er sosialt rettferdig, fordi den rammer alle likt. De som har lav inntekt, rammes likt med de som har høy inntekt. I Norge utjevner vi forskjeller i samfunnet gjennom skatteseddelen. Her ønsker altså et knapt flertall av politikerne i Kristiansand å innføre en avtale som vil øke forskjellene og begrense mange menneskers mulighet til å delta i samfunnet.

Erik Rostoft. Foto: Jacob J. Buchard
Kristian Fredrik Meyer Ødegård. Foto: Anja Kathrine Laland

En økt bompengebelastning kommer i tillegg på toppen av høyere strømpriser, høyere matvarepriser, høyere rentekostnader, høyere drivstoffpriser og høyere priser på nødvendige tjenester. De fleste politikere snakker om sosial utjevning, i neste setning virker de arrogante når de snakker om at én passering i bommen bare øker med en femmer.

Et av byvekstavtalens mål handler om nullutslipp i personbiltrafikken, som er et godt mål i seg selv. Problemet er at virkemiddelet for å nå målet, baserer seg på nullvekst i personbiltrafikken. Nullvekstmålet vil føre til mer klimagassutslipp i Kristiansand, dette fordi den ikke tar hensyn til hvor mange innbyggere det er i de forskjellige kriker og kroker i vår kommune, heller ikke avstandene mellom dem. I de områder der det bor færre mennesker, hvor personbiler ville ført til mindre klimagassutslipp, vil mer kollektivtrafikk føre til mer klimagassutslipp. Bussen må gå uavhengig av om den er full eller tom. Målet om nullvekst i personbiltrafikken betinger at busser må kjøre uavhengig av behov, dermed mer utslipp. Den tar heller ikke hensyn til at store deler av befolkningen nå kjører elbil.

Nullutslippsmålet har en reell gevinst for natur og luftkvalitet, noe som betyr at vi som individer må gjøre nye prioriteringer. Skal vi nå målet, må virkemidlene forankres i forskning og god innbyggermedvirkning, ikke i gammel ideologisk forankring om at bilismen er et onde i seg selv.

Byvekstavtalen vil føre til store utfordringer for et presset næringsliv, derfor er vi overrasket over at Høyre støtter avtalen. Den vil også bety vesentlig utfordringer for vanlige folk, derfor er vi også overrasket over Arbeiderpartiets iver etter å få til denne avtalen. Byvekstavtalen vil føre til at de svakeste i samfunnet blir hardest rammet, derfor undrer det oss at også SV velsigner denne avtalen.

Staten ønsker å redusere personbilbruk i Norge. Derfor vil vi forhandle om en belønningsavtale som sikrer satsingen på kollektivtransport i Kristiansand.

Tilhengere av byvekstavtalen bruker som argument at Kristiansand vil miste kollektivtilbudet uten en avtale. Dette mener vi er ren skremselspropaganda. Et forbedret kollektivtilbud må dekkes av felles bidrag fra alle innbyggerne basert på rettferdig yteevne, slik som skattesystemet i Norge er i dag. Det ser vi ingen spor av i underlagsdokumentene til byvekstsavtalen. Dersom samfunnet skal oppnå en omlegging fra personbil til kollektivtransport, kan ikke dette finansieres utelukkende av bilistene, uavhengig av økonomisk tåleevne.

Byvekstavtalen vil føre til ytterligere utenforskap, og øke forskjellene i kommunen vår.

Vi støtter arbeidet med å forbedre kollektivtilbudet og at gang- og sykkelfasiliteter prioriteres inn i alt planverk. Allerede i dag er det innført restriktive tiltak mot bilisme i Kristiansand. Herunder kan vi nevne hinderfri bussfremføring, park and ride-anlegg, og reduksjon av gateparkering i sentrumsområder og en betydelig økning av bompengene. Ingen ting er som å sykle og gå til jobb, om man har mulighet til det. Det er det mange i våre bydeler som ikke har.

Kristiansand er en av byene i Norge som har flest unge i fattigdom, samtidig som vi har et stort antall innbyggere i opplevd utenforskap. Byvekstavtalen vil føre til ytterligere utenforskap, og øke forskjellene i kommunen vår. Det er ikke en utvikling vi ønsker, og det er heller ikke forenlig med målsetningen om at Kristiansand skal være en by for alle.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.