Den regionalpolitiske industrigruppen består av politisk ledelse i Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, samt ordførere fra regionrådene i Agder. Gruppens mål er å få politisk gjennomslag når nasjonale rammevilkår for grønn industri skal utformes.

Agder er Norges største eksportfylke målt i industrielle varer. Dette skyldes i stor grad den sterke prosessindustrien vi har på Agder. Kompetansen og verdiskapingen på Agder har det tatt tiår å bygge opp, men den kan ødelegges i løpet av kort tid om rammevilkårene ikke er på plass. En god nasjonal grønn industripolitikk er en god politikk for Agder. Derfor har den regionalpolitiske Industrigruppa utformet felles syn vi – i et eget brev til næringsminister Jan Christian Vestre – har oversendt regjeringen. Følgende punkter er akkurat nå spesielt viktige for oss:

· Industrien trenger konkurransekraftige energipriser. Det er behov for både kortsiktige ordninger for utsatte bedrifter, og gode langsiktige ordninger for grønn industri generelt.

· Det må videreføres en god CO2-kompensasjonsordning.

· Gjennom Inflation Reduction Act har USA nå sterke støtteregimer for ny grønn industri. Det er viktig at Norge sammen med EU arbeider for ordninger/avtaler slik at investeringer i klimavennlig ny industri også kommer i Norge og EU.

· Vi må ha tilgang på kompetanse gjennom satsing på fagskole, etter- og videreutdanning og yrkesutdanning som er tilpasset den grønne industriens behov.

Fylkesordfører Arne Thomassen. Foto: Kjartan Bjelland

Agder er en region for kraftforedlende industri, og vi har forutsetninger for ytterligere industriell vekst. Vi er en region rik på fornybar kraft. Det gir konkurransefortrinn ved etablering av industri basert på FNs mål for bærekraftig utvikling. Agder er en kunnskapsregion, med verdensledende kompetanse innenfor en rekke ulike industrielle felt. I landsdelen er det mange etablerte forsknings- og utdanningsmiljø. Agder har lang erfaring med samskaping, kjennetegnet av vilje til å dele kunnskap og ressurser for å nå ambisiøse mål.

Regjeringen la før sommeren i fjor fram et veikart for grønt industriløft. De grønne industriene det er snakk om er; havvind, batterier, hydrogen, CO2-håndtering, prosessindustrien, maritim industri samt skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi. Alle disse områdene er, og vil kunne være, viktig for Agder. Og den regionalpolitiske Industrigruppa vil i fellesskap fremme et felles agdersyn ovenfor norske myndigheter på alle disse industriområdene.

Vi regner med at regjeringen ser betydningen av at vår industri har nødvendige rammevilkår for fortsatt grønn vekst. Det politiske Agder vil være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for å få dette til. I Regionplan Agder 2030 står det: «Det er et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft.» Et samlet Agder har i fellesskap utformet regionplanen, og står samlet bak målene. Men skal vi klare å nå disse målene trenger vi gode nasjonale rammevilkår. Derfor har vi etablert den regionalpolitiske industrigruppa.

Skal vi klare å nå disse målene trenger vi gode nasjonale rammevilkår. Derfor har vi etablert den regionalpolitiske industrigruppa.

Vi legger stor vekt på at de nye industrielle satsingene skal være mest mulig bærekraftige. Bevisstheten om at verdens tåleevne blir overskredet, er økende. Både industrien, befolkningen og politikerne krever i stadig større grad mer bærekraftig og sirkulær industriell utvikling. Dette betyr økte krav til gode rammevilkår. Vilkår om mindre forurensning, lavere klimagassutslipp, bedre helse, bedre arealbruk, økt livskvalitet og miljøvennlige arbeidsplasser. Det gjenspeiles i EUs politikk gjennom lovforslag i «fit for 55», og klassifisering av bærekraftige økonomiske aktiviteter i EUs taksonomi. All menneskelig aktivitet har konsekvenser for sine omgivelser. Agder som region må derfor ha som mål at ny grønn industri skal være mest mulig bærekraftig.

Verden trenger bærekraftige varer og tjenester fra Agder. Silisium til fornybar solkraftproduksjon, aluminium til kjøretøy og fartøy, kompetanse til utbygging av havvind og – ikke minst – flere batterier til lagring og transport av fornybar strøm. Alt dette og mer til kan Agder levere. Og vi vil levere det på en bærekraftig måte. Det krever utforming av nye og bedre nasjonale rammevilkår. Det er dette vi i den regionalpolitiske industrigruppa vil arbeide for.

Verdiskapingen fra disse grønne næringene vil skje i kommunene på Agder. Derfor er det så viktig at ordførerne i disse kommunene er med å fremme sine syn når norsk industripolitikk skal utformes. Vi har Agderbenken og næringsklyngene i Agder med oss på arbeidet.

Vi forventer at våre innspill blir tatt hensyn til når regjering og Storting skal utforme nye rammevilkår for grønn norsk industri. Når næringsminister Vestre tirsdag 24. januar kommer på Agderkonferansen, vil han derfor møte et samlet Agder.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.