Vi har fått et politisk erfaringsgrunnlag gjennom hele prosessen, og et historisk perspektiv til å kunne se sammenhenger i samfunnet vårt. Vi har på godt og vondt blitt kjent med vårt politiske system både lokalt og sentralt, og vi har knyttet allianser på tvers av politisk tilhørighet og sosialt ståsted.

Vidar Ertzeid. Foto: Jacob J. Buchard

En stadig større og mer sammensveiset gruppe, med høyst variabel bakgrunn og fagkunnskap, står bak oss som rådgivere og gode hjelpere, og vi føler oss godt rustet til den siste kampen, før vi igjen kan bestemme over vår egen bygds fremtid.

Sommeren til tross – vi har hatt våre første arbeidsmøter, der de store linjene for høstens og vinterens arbeid har blitt diskutert og påbegynt planlagt og bearbeidet.

Den store forskjellen

Den store forskjellen mellom driften av ei bygd som Søgne og en storkommune som Kristiansand, har først og fremst å gjøre med nærhetsprinsippet. Nærhet mellom beslutningstaker og tjenestemottaker, nærhet til pårørende, nærhet i geografisk avstand til tjenestene, og nærhet og lokasjoner til tverrfaglig samarbeid.

Vi har et overordnet mål for arbeidet vårt med å bygge opp en ny Søgne-kommune igjen, om at vi skal ligge helt i norgestoppen hva gjelder tjenestekvalitet og økonomi.

Vi har et overordnet mål for arbeidet vårt med å bygge opp en ny Søgne-kommune igjen, om at vi skal ligge helt i norgestoppen hva gjelder tjenestekvalitet og økonomi.

Vi ønsker best mulige tjenester frem til våre brukere på en mest mulig direkte, effektiv og åpen måte. Uten unødvendige mellomledd og uten et tyngende, dyrt og sendrektig byråkrati.

Alle innbyggerne i en kommune må innom, og er berørt av kommunale tjenester. Både direkte til saksbehandler i en sektor, med forskjellig behov for hjelp frem til brukeren selv, og til brukere og pårørende innen oppvekst og skolesektor, helse og omsorg. For å kunne gi best mulige tjenester til innbyggerne, trengs ofte tverrfaglige kompetansemiljøer rundt den tjenesten vi trenger hjelp til.

Vi vil at disse tjenestene skal være så tilgjengelige og kvalitetsmessig gode som mulig. Og at man skal få den hjelpen man har krav på når man trenger den og der man er.

Derfor er våre viktigste fokusområder eldreomsorg og oppvekst/skole. Gamle og unge. De som har ytt for velferdssamfunnet vårt, og de som etter hvert skal yte.

Og vi har alle forutsetninger i Søgne kommune til å kunne bygge dette opp på nytt igjen og at disse tjenestene vil kunne ligge helt i norgestoppen.

Som fundament under det hele ligger det en god, sunn og forutsigbar økonomi. Vi får nemlig ikke de store, økonomiske overraskelsene i tiden som kommer etter en oppløsning.

Økonomi for fremtiden

Søgne vil ved en deling ha god økonomi («Søgne og Songdalen vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner») bekrefter Statsforvalteren i sitt kunnskapsgrunnlag.

Vi har alle de nødvendige lokasjonene, med til dels nye og godt vedlikeholdte skoler, og nytt eldresenter til å betjene eldrebølgen minst 40 år frem i tid. Og vi har nye og allerede planlagte bolig- og industriområder til å beskjeftige alle våre håndverkere og firmaer i tiår fremover med utbygging. Og vi har maskinparker, utstyr, bygninger og en forutsigbar og betryggende infrastruktur rundt hele kommunen.

Vi er blant de mest attraktive kommunene å flytte til, der alt skulle ligge til rette for at vi vil kunne få en betydelig innbyggerøkning i årene som kommer.

Søgnes innbyggere

Og så har vi den største ressursen av alle sammen, Søgne kommunes egne innbyggere som kjenner bygda si, som kjenner våre eldre og unge og som kjenner dykkerklubben, fotballtreneren og hele frivilligheten. Vi vet hvem vi skal henvende oss til, og vi vet hvor hjelp og service finnes.

Samtidig kjenner vi også som innbyggere i en mellomstor kommune på ansvaret overfor våre sambygdingers ve og vel, og vi bidrar i en slik kommune langt over landsgjennomsnittet i frivilligheten sett i forhold i forhold til en stor bykommune. Som trener, lagleder, dirigent, vaffelsteker eller turgeneral.

Vi vet hvor viktig nærhet, trygghet, forutsigbarhet, kjennskap og kunnskap til egen bygd og innbyggerne er. For vi har selv kjent på det, både som egen og selvdreven kommune, og som en bydel av Kristiansand.

Derfor er vi helt sikre på at for Søgnes og våre innbyggeres beste, ønsker vi selv å bestemme over egen fremtid. Vi kan bygda vår. Vi kjenner bygda vår, og vi kjenner vår egen identitet.

Vi vil ha Søgne kommune tilbake.