Hege Gabrielsen, PwC,

Hege Nilsen, Stormberg,

Randi Granvold, 07 Media,

Christian Berthelsen, Elementsør,

Jon Syrtveit, Kruse Smith,

Omar Sadiq, Arkivet/Plattform,

Ole Falk Hansen, Beckmann,

Rolf Michaelsen, Qualified Professionals,

Jan Berhus, Brandsdal Group,

Tor Arve Monan, Varodd Arbeid og Inkludering

Ser man geografisk på det, viser tallene fra NAV at det er på Sørlandet og i Nordland utenforskapet er mest markant. Gruppen unge uføre er på sitt høyeste nivå noensinne, og Agder troner på en trist liste. Sørlandet er også det stedet i landet hvor flest menneskelige ressurser står utenfor. Arbeidslivet fremstår som hermetisk lukket for mange, selv med et glødende arbeidsmarked hvor rekruttere melder om få søkere. Hva kan vi gjøre for å tette dette gapet?

I konjunkturbarometeret for Sørlandet oppgir mer enn 60 prosent av bedriftene at de forventer vekst kommende år, og at de samtidig har et udekket kompetansebehov. Hvorfor troner vår landsdel som en av de dårligste i landet når det gjelder utenforskap, samtidig som etterspørselen etter arbeidskraft er så stor?

Mange i næringslivet er blitt gode på inkludering. Det finnes en rekke eksempler i små og store virksomheter som bevisst går inn for å ansette dem som har havnet utenfor. Men vi trenger enda flere.

Vi ser at det handler om å begynne et sted, gi god nok verktøykasse og mulighet for dem som trenger en annen oppfølging enn det skolen har anledning til å gi. Men det handler ikke om vilje hos lærere. Det finnes en rekke ildsjeler der ute som virkelig gjør en forskjell, ser eleven for hvem de er og som ønsker å tilpasse. Men mulighetene er for begrenset, og skolen må få rom til å fornye seg gjennom nye verktøy og fleksibilitet – og ikke minst midler. Vi må begynne et sted, og vi må begynne tidlig.

Samtidig som skolen er viktig, så er det vel så viktig hvordan ny-utdannede tas imot i arbeidslivet. Og se mulighetene som følger med interkulturell kompetanse. Det handler ikke om hva den enkelte skal bidra med inn i en satt kultur, men hvordan kulturen kan ta imot en ny ressurs og utvikles sammen. Det er ikke nok å inkludere, en må bruke det mangfoldet som bor i hver enkelt. Mangfold blant ansatte gir vekst. Det skaper innovasjon og åpner nye muligheter. Det handler om å se, lære av og lede mangfold. Det er det vi i næringslivet, vi som ledere, må ta ansvar for. Mangfoldet er en styrke. Det gjør at vi som virksomhet i større grad representerer samfunnet rundt oss, og det gir oss flere perspektiver.

Ressursgruppen «Flere i arbeid» har sitt utspring i et ønske om å bidra til økt fokus på en positiv endringsprosess, med mål om å redusere antall personer i utenforskap. Derfor har vi i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen lansert en holdningskampanje som er rettet mot bedriftsledere på Sørlandet.

Vår oppfordring til andre næringslivsledere, kommuner og staten er å satse, ikke bare på markeder og teknologi, men på mennesker. Vi må alle bidra, åpne mer for arbeidstrening, legge skolen bedre til rette og se hver enkelt. Det er bedre å gjøre litt enn ingenting.

Vår oppfordring til andre næringslivsledere, kommuner og staten er å satse, ikke bare på markeder og teknologi, men på mennesker.

Se mennesket og våg å gi folk en sjanse. Legg til rette, for det vil gi vekst på sikt.

Det er ikke mangel på kompetanse som er den store utfordringen, men holdninger og evnen til å gå fra ord til handling for oss som næringsliv.

Vi er med.

Er du?

Om Flere i arbeid: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og ressursgruppen for «Flere i arbeid» jobber med å øke bevissthet om utenforskap i arbeidslivet og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene. Næringsforeningen jobber inn mot Kristiansand kommunes program med samme navn «Flere i arbeid». Gjennom et regionalt samarbeid skal vi klare å sette i gang endringsprosesser og systemendringer som bidrar til at flere kommer og blir i arbeid. Det innebærer at vi skal stimulere arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor til å utvikle løsninger som bringer mennesker inn i arbeidslivet. Tilsvarende gjelder for utdanningsinstitusjonene, ved at de veileder og utdanner på en måte som er tilpasset morgendagens arbeidsliv.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.