Forslaget om å skjerpe skatten for vannkraften vil hverken gi ny kraftproduksjon som trygger forsyningssikkerheten, eller rimeligere strøm til forbrukerne. Samtidig overføres store verdier fra eierkommunene i Agder til staten. Nå må Stortinget sørge for å rette opp regjeringens feilgrep.

En urolig verden

I en krevende tid, der vi opplever krig i Europa, klimaendringer, og ekstraordinært høye strømpriser, er det forståelig at regjeringen ser seg om etter nye måter å finansiere økte offentlige oppgaver på.

Svaret fra regjeringen er å foreslå en økning i grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent og innføre en ekstra avgift som gir 90 prosent skatt på strømpris over 70 øre/kWh, det såkalte høyprisbidraget.

Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen. Foto: Kjell Inge Søreide

Hindrer mulighetene til å investere i fornybar energi

Den fremste konsekvensen av skattepakken er at vi vil få mindre av det vi trenger mer av både for å møte både klimakrisen og komme ned til mer normale strømpriser, nemlig utbygging av mer fornybar energi. Ap-ordførere fra store eierkommuner over hele landet, inkludert Kristiansand, har advart mot det samme, og har bedt egen regjering endre forslaget.

I Agder Energi jobber vi kontinuerlig med å kunne produsere enda mer fornybar vannkraft.

Like ved Evje sentrum er vi nå godt i gang med byggingen av Fennefoss kraftverk. Når det står klart til neste år, vil det produsere ren, fornybar energi tilsvarende forbruket til rundt 3000 boliger. Fennefoss kan dessverre bli det siste nye kraftverket vi bygger på lang tid, dersom skatteskjerpelsene blir vedtatt. Prosjekter som lå an til å bli lønnsomme, bli ulønnsomme på grunn av vridende skatteendringer.

Bare litt lenger oppe i elva ligger Syrtveitfossen, der vi har jobbet med planer om et elvekraftverk. Vi har sendt melding til Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE), som er første steg på vei mot å kunne bygge ut. Ved å legge de nye skatteforslagene til grunn går prosjektet fra lønnsomt til ulønnsomt for Agder Energi. Det gjør at vi må revurdere om man skal arbeide videre med prosjektet med sikte på å søke om konsesjon.

Rammer kraften vi trenger mest

Like alvorlig er det at skattepakken går hardest ut over vannkraftinvesteringene NVE sier vi trenger mest av: Prosjektene som gjør at vi kan produsere mye strøm på kort tid når det ikke blåser eller solen skinner. Ett eksempel er planene vi har jobbet med for et pumpekraftverk ved Holen i Bykle kommune, med et kostnadsestimat på 5-7 milliarder kroner.

For å kunne regne hjem slike investeringer, er man avhengig av å dra nytte av timene med høyest pris, når etterspørselen etter kraft hos folk og næringsliv er størst. For denne type prosjekter er ikke gjennomsnittsprisen, om den nå er 70 øre/kWh eller noe annet, det viktigste. Med det foreslåtte høyprisbidraget tar staten hele gevinsten når prisene svinger, og dermed forsvinner lønnsomheten ved slike investeringer.

Regjeringen har videre ønsket å legge til rette for mer forutsigbare fastprisavtaler for folk og bedrifter. Det ønsker bransjen også, men med skatteskjerpelsene blir det krevende for kraftselskapene å levere både på det grønne skiftet og samtidig tilby langsiktige fastprisavtaler til en pris som begge parter kan leve med.

Penger fra Agder til statskassen

En viktig del av begrunnelsen for skatteforslagene er ifølge regjeringen å fordele overskuddene fra naturressursene bedre. I realiteten medfører imidlertid forslagene en betydelig overføring av verdier til staten fra de kommunene som eier vannkraftselskapene. Økt grunnrenteskatt kan føre til sterkt reduserte utbytter til eierkommunene på Agder.

Økt grunnrenteskatt kan føre til sterkt reduserte utbytter til eierkommunene på Agder.

For Agder Energi alene betyr forslagene en økt skatteregning på 7 milliarder kroner frem til 2024. Også etter dette vil resultater og utbytteevne reduseres betydelig. Det tror jeg ikke mange kommunepolitikere på Agder har vært forberedt på.

Ta et steg tilbake

Jeg er sikker på at det ikke er noen som egentlig ønsker at nødvendige kraftutbygginger skal stoppes. Derfor oppfordrer jeg partiene som nå skal forhandle om statsbudsjettet til å ta et steg tilbake og finne nye løsninger. Kraftbransjen er innstilt på å bidra enda mer enn vi allerede gjør, men det må skje på en slik måte at kommunene kan beholde sin del av overskuddet fra kraftproduksjonen, og at vi sikrer en fornybarutbygging som både øker farten i det grønne skiftet og bidrar til mer normale strømpriser på sikt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.