Den offentlige debatten om detaljreguleringen for Sodevika i Lindesnes kommune preges av mye skråsikkerhet og lite rom for tvil. Avisinnlegg og meningsytringer inneholder sterke påstander som ofte er basert på unøyaktigheter og feiloppfatninger, det er ulike personlige agendaer, egeninteresser og mistenkeliggjøring av meningsmotstandere. Jeg tror de færreste vil tenke på ordet ydmykhet om de skal karakterisere ordskiftet vi har hatt lokalt om saken de siste månedene.

Det er samtidig naturlig at det er sterke følelser knyttet til en viktig og omfattende reguleringsplan som berører mange mennesker. Det er lett å forstå at grunneieren som mister gården eller hytteeieren som får familieeiendommen forringet synes det er vondt og både er oppgitt, fortvilet og viser sin motstand mot tiltaket. Da er det ekstra viktig at grunneiere blir lyttet til, at de blir behandlet med respekt og at de får et rettmessig økonomisk oppgjør for tap eller forringelse av eiendom. Slike reguleringssaker er vanlige rundt om i norske kommuner både i sammenheng med regulering av boliger, industri og vei, og derfor er det også klare statlige retningslinjer for hvordan prosessene skal gjennomføres. Det gjelder både for privatrettslige forhold som eks. innløsing av eiendom, økonomiske forhold og rettigheter.

Det enkleste og mest behagelige på kort sikt er ofte å si nei, men ansvarlige politikere må tenke langsiktig

Vi vet ikke i dag hvilken fornybar energikilde som blir viktigst i årene fremover. Men det vi vet med sikkerhet er at vi vil trenge mye mer kraft, og at vi vet at lokale bedrifter som GE Healthcare om få år vil ha mangel på kraft om vi ikke handler nå. Vi trenger både vind, solenergi og vannkraft for å dekke behovene – og vi må våge å ta valg. Noen av valgene er vanskelige, men det blir enda vanskeligere hvis vi unnlater å ta dem.

I 1981 var det betydelig debatt om reguleringen av Gismerøya i Mandal til industriformål. I dag sysselsetter virksomhetene på Gismerøya over 700 arbeidsplasser, og skatteinntektene herfra er helt avgjørende for å finansiere gode kommunale tjenester i vår kommune.

Hovedformålet med detaljreguleringen for Sodevika er å tilrettelegge for etablering av sjørettet industri. Det er en oppfølging av reguleringen som ble vedtatt i 2012. Hensynet til forutsigbarhet for næringslivet og til Lindesnes kommune som en attraktiv etableringskommune er også et moment som bør veie tungt i vurderingen av reguleringssaken.

Et mye brukt argument mot reguleringen i Sodevika er at «jeg har ingen tro på havvind». Og «hva vil det gi av lokale arbeidsplasser?» Sannheten er at det vet vi ikke i dag. Regjeringen lyste 29. mars ut to prosjektområder for havvind, hvor søknadsfristen for aktørene er 4. august og tildeling skal skje mot slutten av året. Det er i dag for tidlig å vite noe sikkert om både etablering, mulige lokale arbeidsplasser og verdiskaping. Men vi vet at alle 8 landene rundt Nordsjøen har etablert «Nordsjøkoalisjonen», som skal mangedoble produksjonskapasiteten innen havvind. Den danske regjeringen vedtok forrige måned å doble det danske arealet som er reservert for havvind fra 15 til 30 prosent, og spesielt Danmark opplever en enorm vekst i sysselsettingen innen havvindindustrien.

Vi vet at med dagens miljøbestemmelser er området som er regulert i Sodevika et verdifullt industriområde for kommunen i årene fremover, uansett hvilken sjørettet industri som blir etablert. Derfor må vi være gjennomtenkte og langsiktige når området skal videreutvikles. I den nye regionplanen for grønn industri i Rogaland står det på s. 16 at «For å videreutvikle grønn industri i Rogaland er store næringsarealer med mulighet for store effektuttak og sjønære arealer med havn helt sentralt. Tilgang på mineraler er også en forutsetning for det grønne skiftet». Det samme gjelder selvsagt i vår kommune; vi er avhengige av vekst også i en turistkommune for å skape gode tjenester for innbyggerne.

Aldersutviklingen blant innbyggerne i årene fremover er et moment som sjeldent blir omtalt i debatten om Sodevika, men det er likevel svært sentralt. Vi vet at antallet eldre over 80 år vil mer enn doble seg i Lindesnes kommune frem mot 2040 (fra ca. 1150 til over 2200), samtidig som antall yrkesaktive blir færre. Vi ser allerede i dag at det er stort press både økonomisk og bemanningsmessig for å klare å gi gode tjenester til eldre som trenger det. Vi trenger derfor flere varme hender for å kunne levere de nødvendige tjenestene til både barn og eldre i årene fremover, og da er vi avhengige av økte skatteinntekter.

For Høyre er det viktig å gjennomgå og vurdere alle innspillene som er kommet i saken. Derfor er det viktig å sikre støy- og støvskjermingstiltak, anlegge voll og beholde grøntområder for å redusere innsynet til industriområdet – herunder fjellet «Hovden» som landskapsskjerm mot leden i sør, sørge for trygg gang- og sykkelvei og andre avbøtende tiltak. Dette vil vi løfte tydelig under behandlingen av saken.

Detaljreguleringen i Sodevika er en vanskelig politisk sak, og det er ingen hemmelighet at det er ulike meninger om saken i Høyre. Det lever vi godt med, og det illustrerer at det er gode argumenter både for og imot detaljreguleringen. Vi har den kanskje flotteste kystlinjen i landet i vår kommune, og da skal vi være ekstra gjennomtenkte når vi vedtar saker med konsekvenser for denne. Det enkleste og mest behagelige på kort sikt er ofte å si nei, men ansvarlige politikere må tenke langsiktig. Ingen kan med sikkerhet spå om fremtiden, men man bør i alle fall være grundig, ydmyk og skikkelig. Det fortjener behandlingen av detaljreguleringen for Sodevika.