Alle har de sin sterke lokale identitet, sine særtrekk og sin unike posisjon. Men de har også et sterkt fellesskap gjennom å være et felles bo- og arbeidsmarkedsområde med alle de andre gode bydelene i Kristiansand, og de har gjensidig nytte av hverandre gjennom å ta del i landsdelens videre utvikling og vekst. Slik har det ikke alltid vært.

I 1965 ble Oddernes, Randesund og Tveit slått sammen med Kristiansand til nye Kristiansand kommune. Kommunene ble samlet, og bydelene utviklet seg videre. Fortsatt har Randesund, Tveit og Oddernes sine særegenheter i behold, og folkene som bor der er fortsatt like hyggelige.

Axel Gjellestad.

Selv er jeg stolt Vågsbygd-gutt, og vil alltid være det. Ikke engang nåværende koselige nabolag på Grim, arbeidsplassen min på Søm eller gleden over flyplassen på Tveit, vil noen gang endre på det.

Den videregående skolen i Vågsbygd het interessant nok enda Oddernes Gymnas da jeg gikk der på 80-tallet. Det var på Oddernes Gymnas jeg fikk mine første venner fra Søgne, Songdalen og Flekkerøya. Siden har det blitt flere, gjennom idrett, frivillighet og arbeid. Fellesnevneren for alle: Flinke, hyggelige og trivelige folk.

Det er over 50 år siden forrige kommunesammenslåing, og det er ingen som vil tilbake. På disse 50 årene har verden forandret seg mye. Busser, biler, el-sykler, mobiltelefoner og internett. Kommunale tjenester er tilgjengelige for alle deler av livet, både for de som virkelig trenger det, og for de som ikke trenger det fullt så mye. Ikke minst har legevitenskapen og tilhørende tilbud utviklet seg med sjumilssteg. Grensene for hva man kan kalle «lokalt» forandrer seg.

Kommunesammenslåingen i 2020 mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen hadde som mål å tilpasse regionen vår til denne nye virkeligheten. Dette er det mange som var skeptiske til, og nå har Regjeringen åpnet opp for en mulig reversering. Også i 1965 var det mange som var skeptiske til en ny, stor, kommune, men heldigvis ble det aldri åpnet for noen omkamp den gang.

Tilhengerne av den nye kommunen peker på en rekke kommunale tjenester som oppleves bedre nå enn i de tidligere kommunene. Her er et utvalg.

Kristiansand kommune gir:

· Bedre vilkår for primærhelsetjenesten, bekreftet av samtlige fastleger i Søgne og Songdalen.

· Bedre tjenester og betydelig bedre muligheter for jobb med tilgang til større fagmiljø og bredere næringsliv.

· Gode Søgne omsorgssenter, med god kapasitet, er nå også tilgjengelig for folk i Songdalen og resten av kommunen, og de fra Søgne som ønsker det, får omsorgsplasser andre steder i byen.

· Helhetlig arealplanlegging i et område som fremstår som et felles bo- og arbeidsmarkedsområde – styrket miljøvern.

· Hele regionen er en samlet del av «Strategi for omstilling av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippssamfunn».

· Tangvall etablert som bydelssentrum i vest, med det vekstpotensialet det medfører.

· Kommunen har et bredt og tungt faglig miljø som er tilgjengelig for næringslivet.

· Styrking av Kommunalt foreldreutvalg (KOMFUG), for alle kommunens skoler.

· Legevakten består og fungerer utrolig godt.

· Bedre og mer fleksibelt SFO-tilbud.

· Bedre oppfølging av utviklingshemmede.

· Diverse oppgraderinger på barnehage og skole.

· Billigere buss.

· Utbedring av diverse turløyper.

· Kommunen har tatt sitt ansvar for Langenes Arbeidskirke.

· Økte kommunale midler til frivilligheten.

· Velfungerende innbyggertorg i kommunen.

· Kommunen er en regional motor for næringsutvikling. Styrker videre utvikling av næringslivet i Søgne og Songdalen.

Folk flest opplever bedre kommunale tjenester etter sammenslåingen. Det skulle egentlig bare mangle; vi er venner, naboer og kollegaer. Vi drikker det samme vannet, kjører de samme veiene til jobb, har det samme sørlandske lynnet, og flere har til og med giftet seg på tvers av gamle kommunegrenser. Det er som ellers i livet; vi er sterkest når vi jobber sammen, derfor blir også resultatet bra.

For tilhengerne av kommune-oppdeling legges det vekt på opplevelsen av å ikke bli hørt, av å ikke ha sin egen kommune, av å miste sin egen «bygd». De vil ha bygda tilbake. Dette er følelser og argumenter man skal ha respekt for. Og det er jo det som gjør det så vanskelig, for hva er egentlig verdien av en følelse?

Søgne og Songdalen er ikke borte, like lite som Vågsbygd er borte. De er der, akkurat like fine som før, med svaberg og Sygna. Gaute Heivoll er fortsatt fra Songdalen, Sol – Fruen fra havet, er fortsatt fra Søgne, Nordahl Grieg skrev «Til Ungdommen» i Søgne, og Andreas Thorkildsen er fra Vågsbygd. Man kan ikke få tilbake noe som ikke er blitt borte.

Man kan ikke få tilbake noe som ikke er blitt borte.

Så var det kanskje uklokt å presse gjennom en fylkes- og kommunereform uten et bredt politisk flertall på Stortinget. Det var også uklokt å holde folkeavstemninger, uten å ha tatt høyde for hva som skjedde når de nøyaktige alternativene i folkeavstemningen ikke var det som ble realitetsbehandlet. Det er rådgivende folkeavstemninger i Norge, men man skal jammen ha politisk mot for å stemme på tvers av resultatet, når man først har spurt folket til råds. Det er ingenting udemokratisk med sammenslåingsprosessen, men den var kanskje ikke så veldig klok.

Og her står vi. For folk flest, som opplever gode tjenester i Kristiansand kommune, vil det oppleves feil å bruke mye tid og store ressurser på å splitte opp en velfungerende kommune. Skal vi virkelig rette opp det enkelte opplever som en feil, med å gjøre en ny feil, som vil gå ut over mange?

Skal vi virkelig rette opp det enkelte opplever som en feil, med å gjøre en ny feil, som vil gå ut over mange?

De lærde strides om hvor mye en oppdeling vil koste, og hvilke konsekvenser det vil få. 90-130 prosent av sammenslåingskostnaden, er et anslag. De ti-talls, om ikke hundretalls, millionene er en ting, men alle de 9000 ansatte som var involvert i sammenslåingen, vil neppe se lyst på nye år med usikkerhet, omstilling og tynnere fagmiljø. Det er en grunn til at samtlige fastleger i Søgne og Songdalen sterkt anbefaler å beholde Kristiansand kommune. Stor-kommunen er bedre for legene, og bedre for pasientene, i både Søgne, Songdalen og de andre bydelene i Kristiansand.

Statsforvalteren skal nå utrede konsekvensene av en deling. I hennes utredning vil saklige fakta komme på bordet, enten de er positive eller negative. Så får vi håpe, da, at interessen og engasjementet blir så stort at en folkeavstemning får høy valg-oppslutning.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.