Er det ikke fint å bo i en storkommune med over 110.000 innbyggere, og med viten om at hver og en av oss er akkurat store og kraftfulle nok til at vi passer inn i storkommunen?

Dette er brevet songdøler har mottatt i postkassene sine fra gruppa Ja til Songdalen kommune.

Visste du at vi songdøler har vært pendlere i mange år og at avstand ikke har blitt opplevd som et problem? I 2002 var 69,2 prosent utpendlere, og dette tallet har steget med årene. Avstand er med andre ord ingen hindring eller argumentasjon som kan brukes for de som ønsker en reversering.

Demokratiet virker fortsatt, selv om vi har slått oss sammen som storkommune. Alle vet jo at de ulike politiske partiene har representanter og medlemmer bosatt i hele Kristiansand kommune. Selv om bystyret blir redusert fra 71 til 57, kan vi velge inn representanter fra vårt eget distrikt, ved å krysse av personstemmer og ta kloke og bevisste valg ved kommende og fremtidige kommunevalg.

Det er vel ingen av oss som har glemt 12. mars 2020, og månedene og årene som fulgte da hele Norge ble nedstengt. Ansatte, administrasjonen og politikerne arbeidet på spreng for å trygge innbyggerne, parallelt med at de skulle lande sammenslåingen, og utvikle gode felles tjenester. Raushet og omsorg for de som må utføre jobben skader ingen – det gjør derimot splid, mobbing og trakassering.

Politikere og administrasjonen er plassert i sentrum og er tilgjengelig på mange ulike måter, innbyggertorg, dialogmøter, ulike komiteer, epost, telefon osv. Vi minner om at tre i den politiske og administrative ledelsen kommer fra gamle Songdalen kommune, og de har i aller høyeste grad svært god kjennskap til, og interesser for bydel Songdalen. Litt avstand er fornuftig og forfriskende, for det sikrer etikk, moral, faglighet, likebehandling og rettssikkerhet for innbyggerne.

Vi anerkjenner at fastlegene endelig har tatt sin egne arbeidsbyrde på alvor, og klart har uttalt at legevakttjenesten ikke kommer tilbake slik den var. Den nasjonale akuttforskriften som trådte i kraft i 2015, skal sikre like tjenester for Norges befolkning, og det er ingen politiske vedtak for å legge ned legevakten på Tangvall.

Vi vet at SSHF skiver i sitt notat til statsforvalteren: Det er positive erfaringer med sammenslåing av de tre kommunene. Den sammenslåtte kommunen er mer robust med tanke på samhandling både strategisk, faglig og administrativt. Kristiansand kommune har et veldrevet kommunalt helsetjenestetilbud.

Vi vet det er mange eldre og pårørende som er fornøyd med hjemmetjenesten i bydel Songdalen. Hvor sonekontoret er lokalisert er ikke avgjørende for kvaliteten på tjenesten, men det er åpenbart at større fagmiljø gir et bedre grunnlag for å gi brukerne gode tjenester.

Vi vet det er mange eldre og pårørende som er fornøyd med hjemmetjenesten i bydel Songdalen.

Store fagmiljøer og samlokaliserte avdelinger gir god fleksibilitet, mer effektiv måte å jobbe på og bedre forutsetning for å håndtere svingninger i volumet, mao. er en slik løsning også forebyggende for brukere, personell, og den er økonomibesparende.

Små driftsenheter har ikke tilstrekkelig aktivitet og oppgaver til å få en stabil drift, når svingninger skal håndteres og personell kan bli satt til oppgaver de og den respektive tjenesten ikke skal utføre.

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har pekt på at det har vært omfattende medvirknings-prosesser der ansatte har vært involvert over tid. I tillegg har bedriftshelsetjenesten orientert om at det kun er noen få enkeltansatte som ikke ønsket samlokalisering. (Kilde: Helseutvalget. 8. mars 2021 Saksnr.: 2021002668-1.)

Vi vet at kommunen ved de ulike enhetene har etablert store fagmiljøer lokalisert i sentrum, og derigjennom har utviklet mange ambulerende tjenester og tilfører et bedre helsetilbud til innbyggerne i alle bydelene, også for alle oss som bor i bydel Songdalen.

Vi vet at kommunen har igangsatt og er på vei til å utvikle et svært godt og etterlengtet tilbud til pårørende uavhengig av hvilken diagnose /helseutfordringer brukeren/pasienten har, og at nasjonale lover og forskrifter er grunnlaget for dette arbeidet.

Vi mener at barnehagetilbudet er tilpasset den enkelte barnehage innenfor gjeldende lover, forskrifter og regler. Åpning og lukketid vil derfor variere i den enkelte barnehage, og vi mener barnehagene i bydel Songdalen er gode på å imøtekomme barna og foreldrenes behov.

Vi tviler ikke på at skolestrukturen blir ivaretatt innenfor de økonomiske rammene, og at gjeldende lover, forskrifter og regler blir ivaretatt etter beste evne. Vi vet at noen skoler får tilført mer og nødvendige ressurser fordi barn med spesielle behov også skal ivaretas. Da er det vel naturlig at storsamfunnet stiller opp for de som trenger det mest.

Vi vet at kommunen jobber med skolestrukturen i bydel Songdalen og at innbyggerne vil bli involvert i denne prosessen. Krangel om skolestrukturen i Songdalen har pågått i mange år. Hva som har skjedd i fortiden kan vi ikke tillegge nåværende Kristiansand kommune.

Vi vet at Kristiansand kommune og politikere har tilført en betydelig økning av midler til frivillige lag, foreninger og organisasjoner i bydel Songdalen etter sammenslåingen, og at en del av disse tilfører aktiviteter og støttetilbud til barn og unge i vår bydel.

Nå venter vi alle på statsforvalterens anbefaling, og vi ønsker å være tydelige på at den har vi full tiltro til, uavhengig av hva anbefalingen blir, og vi har tillit til at bystyret konkluderer med et fornuftig og klokt vedtak når denne saken skal behandles.

Hva vi vil stemme ved en eventuell folkeavstemming er helt opp til deg og meg, med vi håper du tar deg tid til å lese statsforvalterens rapport grundig når den kommer.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.