Med naturkrisen og klimakrisen som bakteppe, må kommunen satse enda mer på fortetting og transformasjon i allerede utbygde områder. Kristiansand bør snarest mulig bli arealnøytrale.

Høringsfristen for kommuneplanens arealdel gikk ut 5. mars. Trolig vil den vedtas i bystyret før sommeren.

På en plankonferanse i regi av Agder fylkeskommune nylig sa forsker Gro Sandkjær Hanssen på Oslo Met at det er bygd ut veldig mye areal i Norge, så mye at man burde begynne å tilbakeføre bebygde områder til natur. Hun påpekte at kommunene i Agder har planlagt å bygge ut et større areal enn det som er bygd ut fra steinalderen og fram til i dag.

Kommunene i Agder har planlagt å bygge ut et større areal enn det som er bygd ut fra steinalderen og fram til i dag.

FIVH mener at vi ikke kan fortsette på denne måten. Kristiansand er en av byene i Norge som har latt byspredningen gå altfor langt.

FIVH gir altså litt ros til forslaget fra administrasjonen. Men det gjelder planforslaget, slik det så ut før formannskapet før jul vedtok å ta med en rekke ekstra utbyggingsforslag i høringen, både til næring og bolig/hytter. Det som gjør FIVH spesielt urolig og kritisk, er de seks utbyggingsforslagene med næring som arealformål, samt flere forslag om boligbygging/hyttebygging i og nær strandsonen.

De seks ekstra områdene som kan gå fra natur til næring, utgjør dramatiske 6578 dekar. Det vil tilsvare et fremtidig klimagassutslipp på ca. 234.000 tonn CO2-ekvivalenter, hvilket er ca. 55 prosent av alle kommunens klimagassutslipp i 2021. En kommune som skal ta natur og klima på alvor, kan ikke vedta dette! Blir disse ekstra områdene vedtatt, vil meningsinnholdet i administrasjonens planforslag forsvinne. Da vil kommuneplanens arealdel bidra til økt naturkrise og vesentlig høyere klimagassutslipp. En slik politikk vil stå i skarp kontrast til kommunens vedtatte arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. I kortform går den ut på fortetting, transformasjon, satsing på senterområder og å unngå byspredning.

En kommune som skal ta natur og klima på alvor, kan ikke vedta dette!

Administrasjonens forslag vil redusere Kristiansands utbyggingsarealer med 985 dekar, og vil ifølge beregningene redusere fremtidige klimagassutslipp med drøyt 26 tonn CO2-ekvivalenter. Det er bra. Hovedgrepet er å ta bort tidligere planlagte boligområder og langt på vei erstatte dem med næringsarealer. Dermed er man nesten like langt når det gjelder å redusere framtidige utbyggingsområder. Likevel er dette et skritt i riktig retning.

Hovedgrepet er å ta bort tidligere planlagte boligområder og langt på vei erstatte dem med næringsarealer.

Klima- og miljøstrategi

Kommunen har vedtatt mål om 80 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. Som et viktig tiltak må kommunen bli mer arealgjerrig. Det er også rikspolitiske retningslinjer som oppfordrer kommunene til nettopp dette. Bystyret vedtok i januar i år en klima- og miljøstrategi der bærekraftig arealbruk er en av bærebjelkene. Der står det blant annet «Prioritere fortetting og transformasjon i og nær senterområder, for å redusere behovet for å ta i bruk nye utbyggingsområder». I klima- og miljøstrategien heter det også «Forvalte natur slik at naturlige karbonlagre og naturmangfold på land, i ferskvann og i havet blir tatt vare på. Dette inkluderer restaurering av forringede økosystemer».

Borgeheia som næringsareal

For å konkretisere vår kritikk trekker vi fram det største området som formannskapet vedtok skulle være med i høringen som næringsområde. Det er Borgeheia, et område rett nord for Kjevik – over 4000 dekar stort. Dette er et uberørt og flott naturområde, mye brukt til friluftsliv og rikt på dyre- og planteliv. Området har også en topografi som gjør det uegnet som næringsområde.

Her er høye koller, klipper og trange daler. Borgeheia ligger alt annet enn sentralt i kommunen, og vil medføre stor økning i transport dersom det bygges ut. Det er også uheldig at det er KNAS, kommunens heleide selskap, som har fremmet dette området til næring, helt i strid med alle vedtatte planer og strategier mm.

Kommunens administrasjon har etter en risiko- og sårbarhetsanalyse frarådet at Borgeheia bygges ut. Med ett unntak har kommunens administrasjon frarådet alle de ekstra områdene som formannskapet vedtok skulle høres som næringsområder.

Bolig- og fritidsbebyggelse

Formannskapet vedtok at en rekke områder på jomfruelig grunn eller landbruksområder skal høres som bolig- og hytteområder. Disse områdene vil legge ytterligere røde tall på kommunens arealregnskap. Mange av dem er i tillegg dårlig plassert og bidrar til byspredning med dertil tilhørende utfordringer knyttet til transport- og infrastruktur. Noen er også plassert i strandsonen. Mange er plassert langt fra infrastruktur og vil eksempelvis gjøre barn og unge avhengig av biltransport til og fra skole og fritidsaktiviteter. Kristiansand kommune har dessuten store boligreserver i områder med bedre forutsetninger.

Kommunen må i tråd med regionale, nasjonale og kommunale retningslinjer og strategier og internasjonale konvensjoner og avtaler som Paris- og Montreal-avtalene prioritere fortetting og transformasjon framfor utbygging i naturområder.