Ti av sykehusets 73 døgnplasser satt av til behandling av mennesker med rusproblemer gjøres nå om til et tilbud som øker den polikliniske behandlingskapasiteten. Dette dreier seg om plasser uten døgnbemanning. Den umiddelbare fordelen er at vi kan nå langt flere mennesker enn tidligere med rusbehandlingstilbudet.

Frode Dunsæd, avdelingssjef ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus. Foto: Frode Nordhelle

Men det er også ett av flere fagutviklingstiltak for å møte Agders befolknings behov for rusbehandlingstilbud framover. Vi må ta grep nå for å møte behandlingsbehovene i 2040.

Framskrivningsprognoser peker på nødvendigheten av behov for styrket poliklinisk behandling og redusert døgnbehandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Å konvertere døgnbehandlingsplasser til poliklinisk behandling er ikke drevet fram av et behov for å skjære ned og spare inn penger ved Sørlandet sykehus, men er tvert imot i tråd med føringer gitt av Storting og Regjering. Den konkrete beslutningen om å gjøre om disse ti døgnplassene ble da også drøftet og forankret i sykehusets ledelse.

Bred involvering i prosessene

Funksjonen til de ti døgnplassene ble utredet i omfattende prosesser i 2011, 2016 og nå i 2022 med bred deltakelse av fagpersonell, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentant og med – jamfør hovedpoenget i kronikken – involvering av de største kommunene.

Det er ikke korrekt at sykehuset her skyver ansvaret over på kommunene i Agder, med samhandlingsreformen som alibi.

I prosessen har ikke kommunene hatt innvendinger til at plassene gjøres om til et bedre behandlingstilbud for deres innbyggere. Tvert imot har vi opplevd en stor oppmerksomhet fra kommunesiden på viktigheten av et variert boligtilbud.

Samhandling nødvendig i rusbehandling

Det er lett å være enig i at bolig er viktig – det er det for alle mennesker. Men det er ikke et generelt krav at man må ha bolig for å få tilbud om rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, slik man kan få inntrykk av i kronikken.

Det er heller ikke riktig at kommunen må sørge for at «alt» må være på plass før man starter rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Et godt rusbehandlingstilbud inkluderer nødvendig og tett samhandling mellom tjenester på ulike nivåer, slik det legges opp til i pakkeforløp for rusbehandling.

Mangfoldig rusbehandlingstilbud i Agder

ARA har et mangfold av behandlingstilbud til mennesker med rusmiddelproblemer i Agder, hvor en videreføring og videreutvikling av 12-trinnstenkning fortsatt vil være et tilbud til de menneskene med rusmiddelproblemer som dette passer for.

En videreføring og videreutvikling av 12-trinnstenkning vil fortsatt være et tilbud til de menneskene med rusmiddelproblemer som dette passer for.

Andre behandlingstilbud i ARA, med andre tilnærminger enn 12-trinnstenkning og gruppebehandling, er poliklinisk behandling med individualsamtaler og parsamtaler, ambulant behandling, avgiftning og langtids døgnbehandling.

For å understreke hvor sentralt samarbeidet mellom sykehus og kommune er, vil jeg særlig trekke frem det rusfaglige FACT-samarbeidet som i disse dager kommer på plass mellom sykehuset og Arendal og Kristiansand kommuner. Her tar vi samarbeidet til et helt nytt nivå, hvor ansatte fra kommune og sykehus jobber som likeverdige parter i felles, oppsøkende virksomhet.

Spesialisthelsetjenesten har også ansvar for informasjon og involvering av pårørende underveis i behandlingsforløpet. Involvering av pårørende har i alle år vært en sentral del av Enhet for gruppebehandling sitt behandlingsopplegg. Vi kan legge til at sykehuset, i fellesskap med flere kommuner i landsdelen, har utviklet og drifter et eget pårørendetilbud. Dette tilbudet er også for pårørende som ikke har sine kjære i behandling, men som er berørt av andres rusmisbruk eller avhengighet.

Det vil alltid være et behov for å utvikle og tilpasse behandlingstilbudene, og fortsatt er mye ugjort. Men at et tettere samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste, som følger samhandlingsreformen og som har potensiale for å kunne gi et tilbud til flere mennesker, representerer et «fritt fall» for sykehusets rusbehandlingstilbud er jeg ikke enig i.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.