Miljødirektoratet har nå lagt ut bestemmelsene for laksefisket i 2022 på høring. Selv om regjeringen sier i Hurdalsplattformen at de vil «beholde et bærekraftig sjølaksefiske som næring, kultur- og tradisjonsbærer», foreslår ikke Miljødirektoratet å åpne sjølaksefisket i Agder. Det er vanskelig å forstå, fordi villaksbestandene er i god utvikling i vår region.

I fjor ble sjølaksefisket stengt langs hele kysten sør for Finnmark. Det fikk store økonomiske konsekvenser for meg og mange andre fiskere i Agder. Målt i antall fiskere og fangst er faktisk Agder den nest viktigste kystfiskeregionen etter Finnmark. Det er det få som vet. Jeg mista ca. en tredjedel av inntekten min. Det var i denne perioden ikke annet fiske som ga noe økonomisk. Fiskeryrket er uforutsigbart nok som det er, og da er det viktig med stabile rammebetingelser.

Begrunnelsen for stenging fra Miljødirektoratet var at sjølaksefisket innebærer fiske på såkalte blanda bestander, fordi man i sjøen ikke kan vite hvilken elv laksen tilhører. Man risikerer da å overbeskatte laks fra elver med små og sårbare bestander. At man på grunn av mye feilvandret laks også fisker på blanda bestander i elvene er derimot ikke noe tema.

I Otra på 90-tallet, før elva begynte å bli selvproduserende, ble det fisket mange tonn med feilvandret laks hvert år. Da var det ingen som var bekymret for at de kunne komme fra små og sårbare bestander. Jeg er opptatt av miljøhensyn og at vi bare skal fiske på et høstbart overskudd. Jeg synes likevel beslutningen er vanskelig å forstå, fordi villaksen har hatt en fantastisk utvikling i Agder.

Ifølge Vitenskapsrådet for norsk lakseforvaltning har lakseinnsiget fra havet hatt positiv utvikling i Sør-Norge siden 1983. Sør-Norge, som dekker kysten fra svenskegrensa til og med Rogaland, er den eneste regionen som kan vise til slike positive resultater. Vår region passer derfor ikke med den nasjonale utviklingen som har ført til at villaksen er havnet på rødlista som «nær truet». Det er nok takket være en god forvaltning, for eksempel kalking av elvene. På 70-tallet var det ikke laks i elvene her, men nå har laksen etablert seg på nytt. Vi har heller ikke problemer med lakselus eller pukkellaks.

Stansen i sjølaksefisket i fjor skapte bråk i Stortinget, som konkluderte med vedtak om at sjølaksefisket på Sørlandet måtte åpnes før en visste mer om konsekvensene for fiskerne. I tillegg kunne fiskere i hele landet søke om dispensasjon hvis de mistet mye inntekt.

Ingenting av dette ble fulgt opp. Jeg søkte også Miljødirektoratet om dispensasjon, men min økonomiske situasjon ble ikke vurdert.

I avslaget på min søknad fikk jeg opplyst hvilke elver som hadde bestander som enten var små og sårbare eller var under kalking, som var årsaken til at sjølaksefisket ble stanset. Jeg sjekket de elvene, og fant ut at de fleste av dem var åpne for laksefiske. Hvordan kan man forsvare direktefiske i ei sårbar elv i Ryfylke eller indre Oslofjord samtidig som man stopper sjølaksefisket i Agder med begrunnelsen at man i verste fall KAN overfiske 1 av disse bestandene, fantastisk!

Et annet argument var at sjølaksefisket kunne forsinke gjenoppbyggingen av bestanden i Kvina som man sier er under reetablering. At man har to og en halv måneds direktefiske uten særlige begrensninger i denne elva og for eksempel i 2020 fisket 2500 kg her uten at det har noe å si for gjenoppbyggingen av bestanden er også fantastisk. I tillegg utvidet man fisket i fjor med 2 uker der en av begrunnelsene var at sjøfisket var stoppet!

Man har hatt kilenotfiske på Sørlandet i over 150 år uten at det finnes noe som helst dokumentasjon på at dette skulle være noen trussel mot små og sårbare bestander, de skulle tvert imot vært utryddet for lengst.

Jeg tror myndighetene er utsatt for et stort press fra organisasjonen Norske Lakseelver. I rapporten Norske Lakseelver skrev om sesongen i fjor, skrev de dette: «Fasiten etter i år, kan vel sies å være at sjølaksefisket i Agder i stor grad er et hobbyfiske på blanda bestander». De skrev også at vi fikk 100 kroner kiloen, som bare er tull. Jeg fisker for å tjene til livet opphold. Hvorfor må de snakke oss ned, om det ikke er for å få mer fisk i elvene?

Det er vel Norske Lakseelver som først uttrykte sin bekymring for de såkalte små og sårbare bestandene, ikke forskerne. Dette kommer etter at de i årevis har prøvd å stoppe sjølaksefisket med at de i følge sine egne regnestykker tjener så uendelig mye mer penger på laksen enn sjølaksefiskerne.

Da sjølaksefisket ble stengt i fjor, gikk Norske Lakseelver ut på sine hjemmesider og anbefalte folk å reise til Sørlandet for å fiske laks siden det antakelig skulle bli 4000 ekstra laks å fiske på. Ingen bekymring for små og sårbare bestander da!

Da sjølaksefisket ble stengt i fjor, gikk Norske Lakseelver ut på sine hjemmesider og anbefalte folk å reise til Sørlandet for å fiske laks siden det antakelig skulle bli 4000 ekstra laks å fiske på. Ingen bekymring for små og sårbare bestander da!

Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, gikk også ut og skrøt av at de hadde fått satt en stopper for de «smale næringsinteressene». Vel, jeg er vel en av de smale næringsinteressene som ifølge NJFF skal vekk!

Fiskesesongen i elvene i 2021 var dårlig i Norge, men her i Agder var elvefisket på nivå med gjennomsnittet for de siste ti årene. Flere elver utvidet også sesongen. Den svake sesongen i elvene skyldes (og her er jeg og Norske Lakseelver enige) for en stor del en sommer preget av tørke og varme, som påvirker når, og om, laksen går opp i elva for å gyte.

Jeg mener det må være en balanse mellom hvem som får fiske. Nå er villaksfisket i Agder forbeholdt fritidsfisket. Hvis utviklingen er god, som den er i vår region, må fiskemulighetene fordeles bedre mellom fisket i elv og sjø. Hvis alt fiske skal være fritidsinteresser, forsvinner villaksen fra butikken. Vi leverer kortreist, klimavennlig mat. Det sies at laksefisket skal legges til rette så allmennheten får mest mulig glede av det. Er det bare de 1,5 prosent av Norges befolkning som fisker laks i elva som er allmennheten? Sjølaksefiskerne og alle de som setter pris på villaksen som det fantastiske matproduktet det er, er vel også en del av allmennheten. Jeg oppfordrer derfor regjeringen til å holde hva den har lovet, å beholde et bærekraftig fiske som næring.

Teksten er forkortet. Red.

foto
Foto: Kjartan Bjelland