Europa befinner seg i en svært vanskelig og farlig situasjon. Dette skaper store utfordringer for europeisk samarbeid. Jeg vil gjerne peke på følgende:

1. Russlands krigføring mot Ukraina har drastisk endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Her er det to helt fundamentale forhold:

*Russland må ikke vinne krigen!

*Ukraina må fortsatt eksistere som et uavhengig, suverent land. Forsvaret av Ukraina handler om landets suverenitet, uavhengighet og om internasjonal lov og rett, FN-charteret og den europeiske sikkerhetsorden. Derfor er Ukrainas kamp vår felles kamp.

2. Kina og USA.

Det er en gigantisk geopolitisk kamp som er i gang når en supermakt utfordrer en annen. I vårt samarbeid må vi finne en balanse mellom å stå opp for oss selv og samtidig ikke bidra til en deling av verden i store hegemonier. Menneskehetens verdier er globale og felles.

USA og Kina må håndtere sine respektive røde linjer uten å ende opp i konflikt, de må konkurrere i et åpent verdensmarked på like vilkår og fremfor alt må de klare å samarbeide, særlig i tider som krever nettopp samarbeid.

3. Klimakrisen, ulikhet og angrepene på demokratiet.

Konsekvensene av klimakrisen er her allerede. Dette er ikke et spørsmål om fremtiden eller for fremtidens generasjoner. Vi ser allerede ekstrem hete, tørke og flom i Europa. I fjor døde tusenvis av mennesker i Europa som resultat av ekstremvær. Fremover kan det bli vanskelig å produsere mat i et slikt klima.

Dette er også i høyeste grad et spørsmål om vår felles sikkerhet. Når konsekvensene av klimakrisen blir for alvorlige, som knapphet på vann og ekstrem tørke, risikerer vi økt sosial uro, konflikter og krig.

Også likhet er en forutsetning for felles sikkerhet. Vi vet at økende ulikhet og inntektsforskjeller kan føre til konflikter og sosial uro. Dette bør føre til sterkere innsats for at Europa skal bli et kontinent med mindre ulikhet.

Europeisk samarbeid må også rettes inn mot de fattigere områdene av verden og de som står i fare for å tape i den globale økonomien. Den rike delen av verden har en plikt til å investere i de fattigere delene av verden! Vi mangler ikke ressurser, ressurser er ikke problemet. Tvert imot! De er bare så ujevnt fordelt.

Den tredje utfordringen på dette området er truslene mot demokratiet. Vi ser en stadig voksende global bevegelse som jobber for å underminere demokratiet med feilinformasjon, propaganda og hat.

Europeisk samarbeid må styrkes. Derigjennom styrker vi også demokratiet. Dette må vi gjøre, blant annet, ved å intensivere arbeidet for menneskerettigheter, sivilsamfunnets rolle, sosiale partneres rolle i arbeidsmarkedet og ved å støtte kvinners rettigheter og likestilling.

Vi som er så heldige å leve i et demokrati, må aldri ta dette for gitt.

4. Den europeiske sikkerhetsorden.

Selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, er landenes geografiske situasjon ikke det. Det betyr at vi må forholde oss til hverandre, særlig land som er geografisk nær Russland. I situasjoner der Russland opptrer aggressivt, må vi forsvare hverandre. Men den dagen da Russland, forhåpentligvis, får et nytt regime og blir et demokratisk og fritt land, da vil selvsagt vårt forhold til dem også forandre seg.

Et annet aspekt som europeisk samarbeid må forholde seg til, er spørsmålet om atomvåpen. For 40 år siden lanserte Olof Palme konseptet felles sikkerhet. Vi kan bare oppnå dette gjennom internasjonalt samarbeid og dialog. Land og folk kan bare føle seg trygge når andre land og folk føler seg trygge.

En verden med kjernefysisk trussel kan aldri være en trygg verden. Av den enkle grunn at konsekvensene av kjernefysiske våpen er ødeleggende. Vi har svært liten tid. Trusselen er umiddelbar, den henger alltid over oss. Det er uakseptabelt at noen stater utsetter hele menneskeheten for de enorme risikoene som kjernefysiske våpen utgjør. En verden med slike våpen kan ikke være en trygg verden.

La meg også si noen ord om NATO. Sverige har levd i fred i 200 år og alliansefriheten har tjent oss vell. Men med Russlands angrep på Ukraina, endret Sveriges sikkerhetspolitiske situasjon seg radikalt. Men en så uforutsigbar og aggressiv motstander, ble det nødvendig å revurdere tidligere posisjoner.

Finland, som vi gradvis har styrket det militære samarbeidet med, gjorde det tidlig klart at de ville søke om medlemskap i NATO. Finland er det landet som Sverige har det tetteste samarbeidet med. Da ble det klart at Sverige også burde bli med i NATO.

Kjære venner,

Det er ikke lett å være optimistisk i tider som dette. Hvordan vi velger å håndtere disse globale, felles truslene vil bli avgjørende for menneskeheten. Derfor er europeisk samarbeid så viktig for fred, menneskerettigheter, rettsstat, klima og demokrati.

Vår oppgave er å holde håpet i live og bygge håp for fremtiden!

Enten kan vi bygge et Europa og en verden som bringer ut det verste i folk. Der vi mennesker står mot hverandre, der mistenksomhet og hat blir tillat å vokse. Eller vi kan bygge et Europa og en verden som bringer ut det beste i folk. der vi hjelper hverandre, der tillit, solidaritet og menneskelighet vinner fram.

Valget er vårt, sammen.

Jeg vet hva jeg velger.