Bystyrerepresentantene Terje Ø. Pettersen (H) og Dagfinn Haarr (Ap) har på Facebook-siden Ja til Søgne i Kristiansand fremsatt påstander knyttet til nytt renseanlegg i Søgne med det formål å svartmale situasjonen og skremme Søgne-boere.

Omsorgen for Søgne som utøves med vekselvis pisk og gulrot er besnærende. De ser tydeligvis seg selv som den voksne, men glemmer det viktigste i enhver oppdragelse, nemlig tillit. De påstår at et nytt renseanlegg i Høllen vil koste «minst» 500 millioner og at Søgne vil ha en stor fordel av å forbli i storkommunen og dermed ha flere å dele kostnaden på. Det påstås endog at Søgne som egen kommune ikke vil klare en slik investering.

Påstandene er feil, og amputasjonssagen må enda en gang hentes frem for å bringe balanse.

Men la oss først dissekere. I Kristiansands siste økonomiplan datert 31. januar 2022 står det at kostnadene for nytt renseanlegg i Høllen har steget og er nå beregnet til 300 mill. Det finnes ingen nyere offisielle tall. Men i epostkorrespondanse vi har fått innsyn i diskuteres kostnaden på høyeste nivå i administrasjonen, og der er det enighet om at renseanlegget «vil ha en kalkyle på ca. 500 mill kr». Det er interessant å merke seg at nevnte epost er datert 17. juni i år, som er over en uke etter at Pettersen og Haarr fremsatte sine påstander om «minst 500 mill». Eposten har ingen vedlegg eller regnestykker i seg og fremstår som kvalifisert gjetning med utgangspunkt i nevnte økonomiplan som igjen baserer seg på et forprosjekt fra høsten 2021. I samme epost går det frem at rørledning til Odderøya som et alternativ vil koste 200-250 mill.

Vi har ikke kompetanse til å imøtegå administrasjonens epostkalkyler. Men vi har grunn til å tro at kostnadene for et nytt renseanlegg i Høllen blir blåst opp i et koordinert utspill fra politikere og administrasjonen i Kristiansand for å påvirke innbyggerne i kommuneoppdelingssaken. Samrøre mellom politikere og administrasjon i Kristiansand er ikke nytt for oss, men det er første gang vi ser Høyre-politikere delta i denne øvelsen.

Grimstad kommune skal bygge nytt renseanlegg og er helt på oppløpssiden før igangsettingsvedtak. Det samme gjelder Ålesund kommune. Vi har fått innsyn i disse kommunenes prosjekter og finner noen påfallende ulikheter opp mot epostkalkylene fra 17. juni. Mens Grimstad og Ålesund planlegger for en kapasitet på 140-145 prosent av befolkningsgrunnlaget, har kapasiteten i Høllen endret seg fra 164 prosent i siste økonomiplan til 222 prosent i epostkalkylen. Byens eget renseanlegg på Odderøya har en kapasitet på 145 prosent. Videre ser vi at byggeprisen som legges til grunn for Høllen i eposten fra 17. juni forholdsmessig er 23 prosent høyere enn det Grimstad og Ålesund legger til grunn.

Etter sammenslåingen ble de kommunale avgiftene harmonisert. I Søgne ble det i 2019 krevd inn 22,72 millioner i vann- og avløpsavgift (1962,- pr innbygger). Samme år ble det i gamle Kristiansand krevd inn 248,64 millioner i vann- og avløpsavgift (2664,- pr innbygger). I nye Kristiansand ble det i 2021 krevd inn 332,03 millioner i vann- og avløpsavgift (2974,- pr innbygger). Innbyggerne i Søgne blir altså, justert for inflasjon, avkrevd 11,72 millioner i høyere vann- og avløpsavgift i storkommunen enn de gjorde i Søgne.

Renseanlegget i Høllen betjener avløpet fra både Søgne og Songdalen. Kommunene delte tidligere kostnadene 60-40. Ved å legge Grimstad og Ålesund kommuners pris og kapasitet til grunn vil et nytt renseanlegg i Høllen over 40 år påføre Søgne en kostnad på 7,89 millioner pr år. Legger man økonomiplanen fra januar til grunn blir det 8,2 millioner pr år og ved å legge epostkalkylene til grunn blir det 13,67 millioner pr år. Vi kan konkludere med at ved å benytte andre kommuners kostnadsanslag så betaler innbyggerne i Søgne allerede for et nytt renseanlegg! Og ved å videreføre nivået på vann- og avløpsgebyret som innbyggerne nå allerede har betalt siden 2020 vil vi allerede ha betalt nesten hele renseanlegget og vil mest sannsynlig ha 4 millioner til overs pr år.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.