Det er en del som opptrer som om flertallet av befolkningen i Søgne og Songdalen var imot kommunesammenslåing, men virkeligheten er at ut fra de stemmeberettigede så stemte kun henholdsvis 37 prosent i Søgne og 30,2 prosent i Songdalen mot sammenslåing. Hvis saken var viktig, så ville folk ha stemt.

Grunnen til jeg støtter ny folkeavstemming, er at jeg ønsker å få den saken lagt død, og jeg har tro på at resultatet at ny avstemming ikke vil endre dagens storkommune.

I en kommende folkeavstemming er det viktig at alle er bevisst at det er både et utfordrende arbeid (blant annet tilbakeføre ca 600 personer til sin tidligere arbeidsplass) og kostbart å oppløse storkommunen. Det er helt sikkert tjenestetilbud som man er misfornøyd med innen alle deler av storkommunen, men i de fleste tilfeller er nok årsaken til dette lave statstilskudd. Dette må løses gjennom vanlig prioritering som gjelder alle kommuner.

Arvid Dan Kvanes. Foto: Eirin Margrethe Fidje

Når det gjelder representasjon i bystyret, så er det normalt at de mindre kretser innen en kommune har flere representanter enn folketallet skulle tilsi gjennom kumulering. I bystyret valgt 2019 er Søgne og Songdalen samlet godt representert med 25 prosent av totale medlemmer i bystyret mot 17 prosent av folketallet. Deltakelse i gruppemøter i KrF viser godt samhold og rettferdige avgjørelser til beste for alle innbyggere i kommunen.

I følge statens effektiviseringsråd er den viktigste sak ved kommunesammenslåing at bosted og arbeidsplass er innen samme kommune pga. transport og arealmessige plasseringer. Pendlerne som arbeider i Kristiansand var i henholdsvis Søgne 40 prosent og Songdalen 48 prosent av den totale arbeidsstokken før sammenslåingen.

Ved oppløsing av storkommunen regner jeg med at man på ny må opprette de mange titalls samarbeidsorganer organisert som IKS, som er både byråkratisk og uten normal politisk styring. Dette gjelder oppgaver som er krevende for mindre kommuner å løse.

Kommunebarometeret for landets 15 største kommuner viste siste år før sammenslåingen at Kristiansand var den 3. beste bokommune i landet, bare slått av Bærum og Asker. Kommentar til dette var en imponerende veldrevet kommune ut fra lavt inntektsnivå.

Jeg tror at saken dreier seg i stor grad om følelser, og det har jeg forståelse for, men dette kan ikke være det avgjørende. I dag tror jeg imidlertid at det digitale samfunn er den største utfordring for mange og spesielt eldre. Dagens kommune har servicekontorer i Songdalen, Søgne og på Torvet i byen, hvor folk kan få hjelp til informasjoner, utfylling av skjemaer og annet som folk har behov for. Jeg mener at det bør bli slike servicekontor i henholdsvis Vågsbygd senter, omfattende bydelene Flekkerøy og Vågsbygd, og også i Sørlandsparken, omfattende bydelene Randesund, Tveit og Hånes. Ellers vil jeg foreslå som prøveordning at vellene i byen samlet fra hver bydel får i oppgave å være talspersoner for innbyggerne i større saker. Dette kunne være en måte å få tettere kontakt mellom beboerne i bydelene og administrasjonen i byen.

Jeg tror at saken dreier seg i stor grad om følelser, og det har jeg forståelse for, men dette kan ikke være det avgjørende.

I forbindelse med idrettsaksjonen angående driften av idrettshallene, så hadde vi god støtte fra idrettslagene i Søgne og Songdalen. Kristiansand har ifølge Kostra (statlig rapportering) suverent flest idrettsanlegg per innbygger og mest effektiv drift av disse anlegg blant landets 10 største kommuner. Alle i storkommunen har glede av dette, og Søgne har nå fått et flott idrettsanlegg på Tangvall, og det er vedtatt å bygge Greipstadhallen i Songdalen. Anleggene fordelt på mange idrettsgrener skal betjene 44.000 medlemmer i idrettslagene (inkl. bedrift) i kommunen.

Kristiansanderne innen de gamle kommunegrenser må betale ekstra for å dekke storparten av dagens bompenger og de nye foreslåtte bomavgifter til nye veier og subsidiering av kollektivtransport. Dette er forsåvidt greit nok, men jeg synes det er rettferdig at alle innen dagens kommune deltar i dekning av blant annet utgiftene til parkvesenets arbeid i forskjønnelse av byen og kommunens egne utgifter til driften av kulturanlegg (inkl. kulturaktivitetene).

Kilden får fra staten i 2022 hele 131 mill. kr i tilskudd og omfatter 374 arbeidsplasser, som også er positivt.

Ikke minst er Kvadraturen et viktig opplevelsessenter for hele kommunen. Stor-Kristiansand er meget viktig for hele Agder som både turistby og vil ikke minst være attraktiv for nyetablering av nye virksomheter som gir arbeidsplasser.

Når det gjelder sammenslåing, så har vi positive erfaringer når det gjelder Randesund og Tveit. Ellers tror jeg alle er enig i, når det geografisk ligger til rette for dette, at store kommuner gir mer omfattende tjenestetilbud og lavere utgifter per innbygger når dette deles på mange.

Konklusjon: Er vi misfornøyd, så bytter vi heller ut politikerne enn oppløsning av byen vår.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.