Kulturdirektør Camila Jarlsby. Foto: Torgeir Eikeland

Sigersvold mener det kan se ut som om kommunens interesse for kunst stoppet med Edvard Vigebo, og at byens (unge) kunstnere ikke er synlige i Kristiansand kommunes kunstsamling. Det stilles også spørsmål om kommunens forvaltning av sin kunstsamling. Det er mange spørsmål fra innsender som kunne vært svart ut hver for seg, men jeg har valgt å gi et overordnet svar hvor jeg prøver å vise hvordan vi strategisk arbeider med kunst og kultur i Kristiansand kommune.

Verdien av et mangfoldig og aktivt kunst- og kulturliv i Kristiansand er svært viktig, og derfor støtter kommunen mange ulike kunstfelt, ikke bare det visuelle, gjennom ulike ordninger og insentiver. Institusjoner og organisasjoner som Agder Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Sør, Sørlandets Kunstmuseum, Vest-Agdermuseet, Sørnorsk Filmsenter, Sørf, Scenekunst Sør og Kilden mottar årlig tilskudd fra kommunen for å fremme ulike deler av et bredt kunst- og kulturfelt.

Det frie kunst- og kulturfeltet, kunstnerne, kan gjennom tilskuddsordninger og stipender søke støtte til kulturaktiviteter og kunstnerisk utvikling, og har også mulighet til å søke studioleie i flere kommunale bygninger både i og utenfor sentrum. Kommunens ulike ordninger er med på å tilrettelegge for god infrastruktur og bedre levekår for kunstnere som ønsker å bo og virke i Kristiansand. Ordningene er også med på å sikre at Kristiansand kommune tar en aktiv rolle i Regionplan Agder 2030s mål om at tettheten av kunstnere og kulturarbeidere (i Agder) er den høyeste i landet utenfor Oslo – en målsetting som krever en offensiv kulturpolitikk i hele fylket vårt.

Kommunens ulike ordninger er med på å tilrettelegge for god infrastruktur og bedre levekår for kunstnere som ønsker å bo og virke i Kristiansand.

Jeg er helt enig med innsender i at Kristiansand har fantastisk mange spennende kunstnere! Flere av dem er også representert i kommunens kunstsamling. Erik Pirolt nevnes spesielt i leserinnlegget, og jeg er glad for å kunne fortelle at det var nettopp Pirolt som fikk kunstoppdraget på den nye kulturskolen, KNUDEN, kun et hopp og et lakk fra hans eget verksted på Odderøya. I august vil han montere verket, og jeg anbefaler alle å ta turen innom for å se og oppleve byens flotte kulturskole og samlingens ferskeste kunstverk!

Odderøya er og blir, på så mange måter, en viktig del av kunst og kulturmiljøet i Kristiansand. På kulturdirektørens bransjetreff for kunst- og kulturbransjen i midten av juni annonserte kunstnerisk direktør på Sørlandets Kunstmuseum, Trude Gomnæs Ugelstad, at museet ønsker å invitere kunstnere til dialog og mer samhandling i tiden som kommer. At det er god dialog og godt samarbeid mellom kunstnere, institusjoner og kommune mener jeg er viktig for å lykkes i våre satsninger.

Kristiansand kommune har en stor og innholdsrik kunstsamling. Samlingen befinner seg i kommunale bygg og anlegg og i våre felles uterom. I likhet med mange norske kommuner og fylkeskommuner har Kristiansand kommune i lang tid ikke hatt forsvarlige tiltak og rutiner for å forvalte sin kunstsamling, og ansvaret for samlingen har vært plassert ulike steder i organisasjonen. Interessen for og ivaretakelsen av kunsten har i mange tilfeller vært tilfeldig og individbasert.

I likhet med mange norske kommuner og fylkeskommuner har Kristiansand kommune i lang tid ikke hatt forsvarlige tiltak og rutiner for å forvalte sin kunstsamling.

Kulturdirektørens stab arbeider nå systematisk med å registrere og tilstandsvurdere alle kunstverk i kommunens kunstsamling. Verkene registreres i en database, hvor de fortløpende skal formidles og tilgjengeliggjøres for kommunens innbyggere, skoler, barnehager, turister, studenter og andre interesserte. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, og vi skulle ønske arbeidet kunne gå raskere. Vi har et mål om at store deler av samlingen skal være registrert i databasen i løpet av vinteren 2022/2023. Etter hvert vil skilt med QR-koder plasseres ved verkene for enkelt å kunne formidle kunnskap om kunstverkene. Det er på høy tid dette kommer på plass, og vi gleder oss til å kunne både forvalte og formidle kommunens kunstsamling på en mer tilfredsstillende måte.

I forbindelse med utviklingen av Lagmannsholmen har styret i Kristiansand kommunes kunstfond sett på muligheten til å bruke lokale kunstnere i arbeidet med byens utvikling. Nylig mottok kommunen, etter søknad, et tilskudd fra KORO (statens fagorgan for kunst i offentlig rom) som sammen med lokal bevilgning skal brukes til et forprosjekt for kunst i byutvikling. Dette er en annerledes måte å engasjere kunstnere på hvor man ikke kjøper et konkret kunstverk til en samling, men bruker kunstnere som fagkompetanse inn i byutviklingsprosesser. Denne måten å jobbe på ønsker vi å utforske mer.

Tradisjonelt sett har kunstnerne og arkitekter arbeidet tett sammen om byenes utvikling og formspråk, i dag er det ofte bare arkitektene som er representert. I byer hvor vi bor tettere og bygger høyere er viktigheten av gode kvaliteter i våre felles rom svært viktig. I dette arbeidet mener jeg det er avgjørende å gi plass til kunstfaglige kvaliteter og fagkunnskap. På denne måten håper vi at kunstnerne i tiden som kommer ikke bare skal være synlige gjennom konkrete kunstverk i kommunens samling, men også være med på å legge føringer for hvordan vi utvikler byen vår.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.